STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAROCINIE

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1
Społeczna Szkoła Podstawowa jest niepubliczną ośmioklasową szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ośmioklasisty.

§2
1. Organem założycielskim i prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową jest Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne z siedzibą w Jarocinie, które jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej i ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Szkoły jest miasto Jarocin. Działalność dydaktyczna szkoły prowadzona jest w lokalu przy ulicy Przemysłowej 1, 63-200 Jarocin
3. Społeczna Szkoła Podstawowa używa podłużnej pieczęci o treści:

Społeczna Szkoła Podstawowa, 63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 1, tel. 62 747-37-89

Na pieczęci okrągłej widnieje nazwa: Społeczna Szkoła Podstawowa.

§3
1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Społecznej Szkoły Podstawowej i realizacją programu dydaktycznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
2. Statut szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne.
3. W cyklu ośmioletnim szkoła kształci i wychowuje uczniów zgodnie z celami i zadaniami określonymi w ustawie i niniejszym Statucie.

§4
1. Działalność szkoły finansowana jest z opłat rodziców (prawnych opiekunów) (czesnego i wpisowego), dotacji budżetowych, środków JSE, darowizn i zapisów osób prywatnych i fizycznych, odpisu z 1 % na rzecz JSE i innych źródeł.
2. Nauka w Społecznej Szkole Podstawowej jest odpłatna. Czesne ustala JSE w oparciu o propozycje dyrektora placówki, wynikające z potrzeb szkoły.
3. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest zawarcie umowy pomiędzy JSE reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, a rodzicami (prawnymi opiekunami) na kształcenie dziecka.
4. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) zobowiązani są do uiszczenia opłat w wysokości i terminie określonym w „Umowie o świadczeniu nauki”.
5. Wpisowe dotyczy wszystkich nowoprzyjętych uczniów SSP i wynosi 150 % czesnego.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do ulgi w czesnym, jeśli do szkoły uczęszcza równocześnie więcej niż 1 dziecko. Decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje Zarząd JSE w porozumieniem z Dyrektorem Szkoły.
7. W przypadku niewywiązywania się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia ze zobowiązania , o którym mowa w ust.2 i powstania zaległości dotyczącej trzech miesięcy, dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów szkoły po uzyskaniu akceptacji JST.
8. W przypadku rezygnacji lub przeniesienia ucznia do innej szkoły opłata wpisowa oraz opłaty za rozpoczęty miesiąc nauki nie podlegają zwrotowi.

§5
1. Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest JSE.
2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach zakresu pracy jest Dyrektor Szkoły.
3. Nauczyciele i inni pracownicy SSP zatrudniani są zgodnie z Kodeksem Pracy w zakresie ustanowionym dla szkół niepublicznych z uprawnieniem szkół publicznych oraz uchwałami władz JSE i obowiązującym regulaminem.
4. Zatrudniani w SSP nauczyciele przedmiotów obowiązkowych mają kwalifikacje określone w ustawie o systemie oświaty jako niezbędne dla nauczycieli szkół publicznych.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§6
1. Cele i zadania szkoły wynikają z Ustawy o systemie oświaty i przepisów wydawanych na jej podstawie oraz ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki, które zapewniają optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka.
3. Do głównych celów działalności szkoły zalicza się:
1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
2) kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie,
3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, ochrony środowiska oraz poszanowania dla polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
4) kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, humanizmu oraz szacunku dla pracy swojej i innych,
5) rozwijanie u uczniów asertywności i umiejętności rozwiązywania konfliktów,
6) ścisłą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.
7) systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły,
8) organizowanie i prowadzenie w miarę możliwości zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej,
9) stałe poszerzanie oferty edukacyjnej.
4. Sposób realizacji zadań Szkoły:
1) realizowanie programu nauczania zgodnie z podstawą programową,
2) przestrzeganie zasad ustalonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
3) przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów w ramach zewnętrznego i wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy Szkoły,
4) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i przy udziale pedagoga szkolnego,
5) zapewnienie uczniom, w granicach swoich możliwości, opieki zdrowotnej,
6) organizowanie prawidłowej opieki nad uczniem odpowiednio do jego potrzeb z uwzględnieniem możliwości szkoły. Szkoła docelowo nie zapewnia kształcenia i opieki uczniom z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami zachowania i emocji, przejawiającymi się uporczywą nie dającą się opanować agresją bądź też niedostosowaniem społecznym, wymagającym z tego powodu kształcenia w warunkach nauczania zintegrowanego lub szkoły specjalnej.
7) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację różnorodnych pozalekcyjnych form działalności,
8) wychowanie w duchu poszanowania godności ludzkiej,
9) przygotowanie do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym,
10) integrowanie środowiska uczniowskiego i szkolnego,
11) tworzenie tradycji szkoły oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym,
12) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz innych zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią,
13) umożliwienie uczniom świadomego wyboru dalszego kształcenia,
14) rozwijanie u uczniów postaw proekologicznych, upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia.

§7
1. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz uczestnictwo w organizacjach działających na terenie szkoły za zgodą Dyrektora.
2. Realizacja celów Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem szkoły przez osoby prawne i fizyczne, instytucje oraz organizacje.

§8
W celu pełnego rozwoju swych wychowanków, oraz poszerzenia swej statutowej działalności, Szkoła może współpracować z innymi szkołami, uczelniami, stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością edukacyjną, kulturalną, wychowawczą oraz organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych.

§9
W uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem potrzeb rodziców/opiekunów prawnych, Szkoła może zorganizować dla uczniów zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w okresie ferii letnich i zimowych. Zasady organizowania w/w zajęć ustala Dyrektor Szkoły.

§10
W szkole jest prowadzony dziennik elektroniczny Librus. Dziennik służy wymianie informacji między nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły a rodzicami uczniów.

ROZDZIAŁ III: ORGANY SZKOŁY I ZAKRES ICH DZIAŁAŃ
§11
1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Społecznej Szkoły Podstawowej.
2. Podstawowym zadaniem społeczności szkolnej jest realizacja celów SSP określonych w niniejszym Statucie, poprzez zgodne współdziałanie wszystkich jej członków, a w szczególności organów SSP.

§12
1) Organami Społecznej Szkoły Podstawowej są:
2) Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego
3) Dyrektor
4) Rada Pedagogiczna
5) Rada Rodziców
6) Samorząd Uczniowski
7) Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne

§13
1. Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową
1) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły Podstawowej z wnioskami i opiniami odnośnie wszystkich spraw dotyczących oświaty, organizacji i życia szkoły,
2) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3) działa na rzecz stałej poprawy bazy placówki,
4) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
5) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
6) współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

2. Szczegółowe zasady i tryb działania JSE określa Statut Stowarzyszenia, który ustala miedzy innymi:
1) kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,
2) organy władzy, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
3) tryb podejmowania uchwał,
4) zasady wydatkowania funduszy.

3. Regulamin opracowuje Zarząd JSE, który jest zatwierdzony przez zebranie ogólne członków.

Dyrektor

§14
1. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.
2. Szkołą zarządza Dyrektor szkoły.
3. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, kontroluje innych pracowników szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów, nauczycieli i pracowników,
2) dba o wysoki poziom nauczania w SSP,
3) organizuje nabór uczniów do SSP,
4) podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
5) dysponuje środkami finansowymi SSP i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę SSP,
6) odpowiada za prawidłową realizację zapisów regulaminu opłat za naukę w SSP,
7) podejmuje decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
8) podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom, pracownikom szkoły oraz stypendiów uczniowskich,
9) odpowiada za przestrzeganie obowiązującego prawa oświatowego i prawa oświatowego w zakresie odnoszącym się do szkół niepublicznych z uprawnieniem szkół publicznych,
10) opracowuje arkusz organizacyjny i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia,
11) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne zezwalające na realizację obowiązku poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
12) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,
13) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
14) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami
15) w uzgodnieniu z Zarządem JSE decyduje o nauczaniu indywidualnym.
4. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Rady Rodziców jako jej członek, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako przewodniczący, a w posiedzeniach innych organów szkoły bierze udział na ich zaproszenie.
5. Dyrektor szkoły może tworzyć spośród nauczycieli zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
6. Dyrektor winien być powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców zwoływanych przez organy szkoły lub organ prowadzący.
7. Dyrektor Szkoły może utworzyć stanowisko Wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
1) stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje Dyrektor,
2) powierzając stanowisko wicedyrektora, określa szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

Wicedyrektor

§15
1. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.
2. Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Wicedyrektora określa Dyrektor, powołując na stanowisko.

Rada Pedagogiczna

§16
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą czynny udział w jej posiedzeniu wszyscy pracownicy pedagogiczni niezależnie od formy i wymiaru zatrudnienia.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób ustalony w Regulaminie Rady.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Dyrektora za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
7. Rada Pedagogiczna wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

§17
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły Podstawowej przedkładanych przez dyrektora.
2) opracowywanie projektu zmian w Statucie.
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów SSP.
6) tworzenie oraz dokonywanie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy SSP, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2) szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
4) propozycje Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Pedagogiczna dla realizacji swoich zadań, może tworzyć komisje i zespoły oraz określić zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje Dyrektor.
4. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

§18
1. W szkole może działać Rada Rodziców, która jest organem reprezentującym społeczność rodziców.
2. Tworzy się jedną Radę Rodziców dla całego Zespołu Szkół Społecznych JSE.
3. Utworzenie Rady Rodziców ma na celu umożliwienie rodzicom wyrażania opinii o działalności szkoły.
4. Organ prowadzący jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Rady oraz zwołania zebrania rodziców w celu podjęcia przez nich decyzji o powołaniu Rady.
5. Rada Rodziców jest organem wewnątrzszkolnym, który może występować w sprawach szkoły jedynie do organów wewnętrznych szkoły i Zarządu JSE.
6. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkoły. Każdy oddział jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela.

§19

Samorząd Uczniowski
1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły.
2. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych w tajnych wyborach przez zebrania ogółu uczniów poszczególnych klas.
3. Zasady wyboru przedstawicieli oddziałów do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb pracy Samorządu Uczniowskiego określa jego regulamin.
4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań.
4) ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi.
5) organizowanie działalności, o której mowa w art. 4 wymaga porozumienia z Dyrektorem.
6) prawo redagowania i wydawania gazetek szkolnych.
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
5. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.
6. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

Rozdział IV: Współdziałanie organów szkoły i rozstrzyganie sporów między nimi.

§20
1. Wszystkie organy współdziałają ze sobą w sprawach opieki, kształcenia i wychowania dzieci.
2. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor szkoły.
3. Współdziałanie organów szkoły oparte jest na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, regulaminów wewnętrznych oraz demokratycznych zasad współżycia społecznego.
4. Wszystkie sprawy konfliktowe rozpatrywane są przy współudziale zainteresowanych stron.
5. Organy szkoły (z wyjątkiem dyrektora) nie mogą reprezentować szkoły na zewnątrz.
6. W sprawach spornych między organami szkoły negocjatorem jest dyrektor szkoły. W przypadku sprawy spornej przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

Rozdział V: Organizacja szkoły

§21
1. Szkoła będąc szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej realizuje:
a) program nauczania uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego ustaloną przez właściwego ministra oświaty.
b) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty.
c) prowadzi dokumentację nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
d) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

§22
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Termin rozpoczynania, kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii zimowych i letnich, wolnych dni od nauki określają odrębne przepisy regulujące organizację roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) I semestr trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia przed feriami zimowymi.
b) II semestr trwa od pierwszego dnia nauki po zakończeniu ferii zimowych do ostatniego dnia nauki przed przerwa letnią.
4. Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie może przekroczyć 25.
5. Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze odbywają się zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć.
6. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się o godz. 7:55, a kończą w zależności od tygodniowego rozkładu zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć oraz uwzględniając terminy zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
8. Zajęcia z religii/etyki są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

§23
1. Szkoła zapewnia uczniom organizację zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek, wyjazdów integracyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
a) ilość wyjść i wycieczek uzależniona jest od możliwości finansowych szkoły i rodziców, a także potrzeb edukacyjnych.
b) podczas wycieczek, wyjazdów opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel wychowawca danego oddziału lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora.
c) każda wycieczka lub wyjazd jest zgłaszany Dyrektorowi z podaniem czasu trwania i ilości jej uczestników na tydzień przed planowanym wyjazdem.
d) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia „Karty wycieczki”.
2. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniem uczniów oraz wolą rodziców (opiekunów prawnych), uwzględniając przy tym możliwości organizacyjne i finansowe szkoły.
3. W klasach I-IV wprowadza się drugi dodatkowy język nowożytny – język niemiecki.
4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają szkolne plany nauczania opracowane przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem ramowych planów nauczania.
5. Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
6. Uczniów można zwolnić z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim powiadomieniu przez rodziców (prawnych opiekunów).
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również cała klasa) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.

§24
1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych), szkoła organizuje świetlicę.
2. Świetlica szkolna zapewnia opiekę do godz. 17:00 oraz od rana od godz. 7:45 – 8:00.
3. Godzina zajęć opiekuńczych trwa 60 minut.
4. W świetlicy prowadzone są zajęcia według ustalonego ramowego rozkładu dnia.
5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy w oparciu o złożoną przez rodziców deklarację.
6. Wychowawca świetlicy:
1) odpowiada za całokształt pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej.
2) opracowuje i realizuje roczny plan pracy świetlicy.
3) dba o atrakcyjny wygląd świetlicy.
4) dzieciom uczestniczącym w zajęciach zapewnia bezpieczeństwo, możliwość udziału w zajęciach tematycznych.
7. Uczniowie maja możliwość zapewnienia obiadu w formie cateringu. Decyzję o świadczonych usługach podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z przedstawicielami organu prowadzącego szkołę – Zarządem JSE.

§25
1. W szkole działa biblioteka szkolna, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły.
2. Z uwagi na fakt, że Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące mają siedzibę w tym samym budynku, istnieje jedna biblioteka szkolna funkcjonująca w ramach trzech szkół.
3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.

Rozdział VI: Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§26
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Nauczyciele i inni pracownicy zatrudniani są zgodnie z Kodeksem Pracy, obowiązującymi w szkołach niepublicznych zapisami Karty Nauczyciela oraz uchwałami zarządu JSE.
3. Pełnomocnikiem Pracodawcy jest Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych, zwany dalej dyrektorem, który nawiązuje stosunki pracy ze wszystkimi pracownikami szkoły.

§27
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§28
1. Do podstawowych obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą.
2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych, a w szczególności podczas wyjazdów i wyjść uczniów poza teren szkoły.
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań.
4) kształcenie i wychowanie uczniów w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
6) wychowanie uczniów w duchu poszanowania i dyscypliny pracy.
7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.
8) informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) na początku każdego roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz o podręcznikach, z których będzie korzystał w kolejnym roku szkolnym.
9) dostosowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
10) uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny i sprawdzający oraz nadzorującej egzamin ośmioklasisty powołanych przez Dyrektora szkoły.
11) systematyczne, obiektywne, jawne i terminowe ocenianie prac uczniów, w oparciu o obowiązujące w tym względzie prawo oświatowe oraz WSO.
12) systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych zgodnie z zaleceniami szkolnego programu profilaktyki i szkolnego programu wychowawczego.
13) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych wśród uczniów.
14) dbanie o dobre imię szkoły.
15) systematyczne, rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji,
b) kontrolowanie obecności uczniów na lekcji,
c) ustalanie i wpisywanie ocen śródrocznych i rocznych w ustalonych terminach,
d) sporządzanie informacji dotyczących działań w zakresie powierzonych przez dyrektora dodatkowych obowiązków.
16) Czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, zespołów wychowawczych i zespołów przedmiotowych oraz realizowanie ich postanowień i uchwał.
17) stała i ścisła współpraca z rodzicami /opiekunami prawnymi uczniów.
18) Wykonywanie innych poleceń Dyrektora szkoły zgodnych z obowiązującym prawem oświatowym oraz wprowadzonymi na terenie Szkoły regulaminami.
19) Zwolnienie ucznia z lekcji wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica/opiekuna prawnego.
20) Otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, przeżywających trudności osobiste i rodzinne.
21) Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach.
22) Przebywanie na terenie szkoły czasie ogólnoszkolnych spotkań, konsultacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.
23) Przebywanie z uczniem w trakcie zajęć (opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela np. wyjście w trakcie zajęć, jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny nauczyciel).

§29
1. Każdy pracownik szkoły ma prawo do:
1) poszanowania godności osobistej i innych dóbr osobistych.
2) właściwego i terminowego wypłacania wynagrodzeń oraz wglądu do własnej dokumentacji płacowej i kadrowej.
3) higienicznych i bezpiecznych warunków pracy oraz szkoleń w zakresie BHP.
4) obiektywnej i sprawiedliwej oceny pracy przez pracodawcę.
5) urlopów wypoczynkowych według Regulaminu Pracy.
2. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:
1) sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy.
2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy.
3) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż
4) dbanie o dobro Szkoły i ochronę jego mienia.
5) przestrzeganie postanowień regulaminu pracy.

Rozdział VII: Prawa i obowiązki uczniów

§30
1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
2. W szczególności uczeń ma prawo do:
1) oddziaływania na życie Szkoły poprzez przedstawicieli w radzie Samorządu Uczniowskiego.
2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Kryteriami Ocen Zachowania.
3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania na zasadach szczegółowo określonych w WSO.
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
5) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
6) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
7) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych.
8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
9) pomocy w przypadku trudności w nauce.
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki.
12) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
13) organizowania i uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi placówki w porozumieniu z Dyrektorem.
14) uczestniczenia i reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, olimpiadach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.
15) wnoszenia do Dyrektora przed zebraniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji, prośby o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego lub poprawkowego, gdy ustalona przez nauczyciela ocena jest jego zdaniem niesłuszna.
16) odwołania się do organu prowadzącego w przypadku dyscyplinarnego skreślenia z listy uczniów.
17) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanego przez klasę i Szkołę.
18) korzystania z wszelkich zajęć dodatkowych prowadzonych przez Szkołę.

§31
1. Do obowiązków ucznia w szczególności należy:
1) udział w zajęciach lekcyjnych, systematyczne przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie się w ich trakcie.
2) dbać o dobre imię Szkoły oraz poszanowanie jej mienia.
3) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów.
4) przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczniów.
5) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza Szkołą.
6) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju szkolnego podczas reprezentowania Szkoły na zewnątrz i uroczystościach szkolnych.
7) wypełnianie poleceń nauczycieli, Dyrekcji i innych pracowników Szkoły.
8) dbanie o mienie własne i innych uczniów.
9) właściwe użytkowanie sprzętu, a także odpowiednie korzystanie z urządzeń i pomocy dydaktycznych.
10) udział w apelach i uroczystościach szkolnych.

§32
1. Uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, przynoszenia ostrych przedmiotów i niebezpiecznych zabawek oraz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły bez zezwolenia.
2. Uczniom zabrania się opuszczania terenu Szkoły bez zezwolenia nauczyciela, pod którego opieką przebywają lub wychowawcy klasy: zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
Nagrody
§33
1. Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych uczeń może być nagradzany:
1) pochwałą udzieloną przez nauczyciela, wychowawcę.
2) pochwałą Dyrektora na forum klasy lub szkoły.
3) listem gratulacyjnym dla rodziców.
4) stypendium naukowym przyznanym przez Radę Pedagogiczną.

Kary

§34
1. Uczeń może być ukarany za nie wywiązywanie się z obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie zasad kulturalnego współżycia w grupie, stwarzania zagrożeń dla zdrowia i życia własnego lub innych, niszczenia mienia szkolnego.
1) upomnieniem ustnym przez nauczyciela, wychowawcę klasy.
2) upomnieniem pisemnym przez nauczyciela, wychowawcę klasy.
3) naganą ustną udzieloną przez Dyrektora Szkoły.
4) naganą na piśmie wystosowaną przez Dyrektora Szkoły.
2. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Szkolnego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni.

Zasady relegowania ucznia ze szkoły

§35
1. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów może wystąpić Rada Pedagogiczna.
3. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów, gdy ten:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia.
2) dopuszcza się kradzieży.
3) wchodzi w kolizję z prawem.
4) demoralizuje innych uczniów.
5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły Podstawowej.
6) lekceważy obowiązki ucznia.
7) pije alkohol na terenie szkoły bądź pozostaje pod wpływem alkoholu na terenie szkoły.
4. Jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) przez okres 3 miesięcy nie płacą czesnego i nie dochodzi do ugody z Dyrektorem Szkoły co do terminu spłaty zadłużenia, Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
5. Uczeń Szkoły Podstawowej może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora.

Rozdział VIII: Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów prawnych)

§36
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) zapoznania się z obowiązującym programem nauczania i wychowania, Szkolnym Systemem Oceniania, Statutem Szkoły i innymi regulaminami określającymi zasady pracy Szkoły.
2) pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka w nauce.
3) porad pedagoga szkolnego.
4) aktywnej działalności w Radzie Rodziców.
5) zwolnienia dziecka z lekcji wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do:
1) zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
2) ścisłej współpracy z wychowawcą i nauczycielami.
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych.
4) usprawiedliwienia nieobecności swoich dzieci w szkole, w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni.
5) regularnego uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach.
6) zgłaszania się na wezwania wystosowane przez Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego oraz wychowawcę.
7) uiszczania opłat, o których mowa w § 4 ust.4 w wysokości i terminie ustalonym przez władze JSE.
3. Uprawnienia rodziców (prawnych opiekunów) w zakresie zarządzania kontem w systemie dziennika elektronicznego:
1) rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające monitorowanie postępów w
nauce, kontrolę frekwencji oraz komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę danych osobistych i ich uczniów,
2) na początku roku szkolnego rodzic (opiekun prawny) dostaje login i hasło do swojego i dziecka konta (login i hasło ma możliwość odebrania w sekretariacie szkoły),
3) rodzic (prawny opiekun) w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła swojego dziecka,
4) dostęp rodzica (prawnego opiekuna) i ich dzieci do poszczególnych modułów w systemie elektronicznym Librus jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Szkoły,
5) rodzic (prawny opiekun) osobiście odpowiada za swoje konto i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku, ani innym nieupoważnionym osobom.

Rozdział IX: Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 37
1. Regulamin ustala zasady oceniania, klasyfikowania oraz promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów w ośmioletniej Społecznej Szkole Podstawowej w Jarocinie.
2. Do średniej ocen będą wliczane stopnie z religii i etyki. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki do średnich ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę ustaloną jako średnią ocen z odpowiednich ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli średnia nie jest liczbą całkowitą należy zaokrąglić do całkowitej w górę.

§ 38
1. Ocenianiu w Szkole podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programach nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
4. Ocena ucznia jest informacją w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani naganą.

§ 39
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępów w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 40
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (opiekunów prawnych),
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie, które ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć oraz klasyfikowanie śródroczne,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalenie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny z zachowania,
6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 41
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) uczniowie – na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego,
2) rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny.
2. Wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
3. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
1) oceny na bieżąco są przekazywane przez system elektroniczny Librus,
2) na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły,
3) na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu.
4. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) na swój wniosek złożony w systemie Librus lub w formie papierowej mogą otrzymać kopię prac pisemnych.
6. Udostępnienia prac dokonuje nauczyciel, który tę pracę ocenił, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub dyrektor szkoły.
7. Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

§ 42
1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.
2. Oceny bieżące i śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:
1) stopień celujący 6, cel.
2) stopień bardzo dobry 5, b. dobry
3) stopień dobry 4, db.
4) stopień dostateczny 3, dost.
5) stopień dopuszczający 2, dop.
6) stopień niedostateczny 1, ndst.
3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „ – „ przy ocenach cząstkowych lub jako informację dodatkową określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
4. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także a arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
5. Nauczyciele uczący w klasach I – III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne stosując oznaczenia literowe:
1) „A” – oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania są one oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;
2) „B” – oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;
3) „C” – oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia;
4) „D” – oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;
5) „E” – oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania, większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;
6) „F” – oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację kolejnych treści zadań edukacyjnych;
7) Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego ustala się w stopniach w skali 1 – 6
8) w klasie III dopuszcza się stosowanie ocen w skali 1 – 6 przy ocenianiu bieżącym w celu złagodzenia skutków przejścia do oceniania stosowanego w klasach IV – VIII.
6. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 43
1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.
2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:
1) klasy I – III szkoły podstawowej;
a) ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali literowej w § 42 ust. 5;
b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I – III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I – III mają obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;
c) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I – III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczonego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”;
d) oprócz bieżącego oceniania w skali literowej nauczyciele klas I – III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).
2) ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII ( z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego i angielskiego ):
a) mniej niż 30% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;
b) od 30 – 49% poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;
c) od 50% – 74% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;
d) od 75% – 90 % poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;
e) od 91% – 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;
f) od 98% – 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.
3. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV – VIII są: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
4. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
1) odpowiedzi ustne;
2) sprawdziany pisemne;
3) praca domowa;
4) wypracowanie;
5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
6) test;
7) referat;
8) praca w grupach;
9) praca samodzielna;
10) prezentacja indywidualna i grupowa;
11) testowanie sprawności fizycznej;
12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
13) wytwory pracy własnej ucznia;
14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;
15) obserwacja ucznia;
16) aktywność ucznia podczas zajęć.

§ 44
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniowi informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.
3. Informacja zwrotna zawiera:
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
4. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych przed jej wykonaniem.
5. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.
6. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z oceną sumującą (stopniem). Należy rozdzielić ocenę kształtującą od oceny sumującej.

§ 45
1. Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej:
1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;
c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
d) osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;
b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;
b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 46
1. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna.
2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali z następującymi skrótami literowymi:
1) ocena wzorowa – wz;
2) ocena bardzo dobra – bdb;
3) ocena dobra – db;
4) ocena poprawna – pop;
5) ocena nieodpowiednia – ndp;
6) ocena naganna – ng.
3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.

§ 47
1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
2) dbałość o dobre imię Szkoły;
3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5) kulturze zachowania się w Szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom.

§ 48
1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, a ponadto;
a) Dba o dobre imię Szkoły;
b) Rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub wykonanie pomocy dydaktycznych;
c) Bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym;
d) Dba o piękno mowy ojczystej;
e) Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;
f) Z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska;
g) Czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
h) Punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, a ponadto:
a) rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub pomocy dydaktycznych;
b) czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
c) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) regularnie przygotowuje się do lekcji;
b) włącza się w prace na rzecz Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie pomaga kolegom;
c) jest grzeczny i kulturalny;
d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania własnej inicjatywy;
b) zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów;
c) zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią;
d) punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen;
b) nie przestrzega zasad dobrego wychowania;
c) wchodzi w kolizję z prawem;
d) dewastuje mienie społeczne i przyrodę;
e) nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych;
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie nieodpowiedniej, a ponadto:
a) jest agresywny i wulgarny;
b) swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w Szkole;
c) ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.

§ 49
1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:
1) ocenę śródroczną i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
2) wychowawca ma obowiązek na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania;
3) oceny zachowania dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego semestru;
4) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
5) ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym
2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w skład zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie.

§ 50
1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:
1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) informowania o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
3) informowania o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
9) informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie śródrocznej/ rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej/rocznej ocenie zachowania;
10) umożliwianie uzyskiwania i podwyższania ocen bieżących;
11) informowanie uczniów i rodziców( prawnych opiekunów ) o stopniu opanowania materiału , dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
12) uzasadnienie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców.

§ 51
1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
1) systematyczne przygotowanie się do zajęć edukacyjnych;
2) wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
3) regularne odrabianie zadań domowych;
4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;
5) pisanie każdej pracy klasowej;
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach;
7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce, muzyce.

§ 52
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formie stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 53

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust.2.
4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 31 Statutu. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog szkoły, przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.
6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 54
1. Na postawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej nauczyciel powinien dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub trudności w uczeniu się.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez indywidualną pracę nauczyciela z dzieckiem.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego , zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
1) uczeń posiadający opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. Podstawą zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca jakich ćwiczeń fizycznych ( czy też jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń w tym przypadku uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych , wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany;
2) na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia uczenia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres wskazany w opinii oraz wniosku rodzica, zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły;
3) nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza;
4) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć , o których mowa w ust. 3 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń bierze się także pod uwagę jego systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej może zwolnić ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć drugiego obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§ 55
1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 42, oraz oceny zachowania według zasad określonych w § 48.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I semestru.
3. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III Szkoły Podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej opisowej, oraz opisowej oceny zachowania. W klasach IV – VIII ocena śródroczna oraz końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z przedmiotu.
4. Informację o przewidywanych dla ucznia śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.
5. Informacje o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom wychowawca klasy.
6. Nauczyciele zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy, na 7 dni przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej podejmującej uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji, informuje ustnie ucznia o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej , z podaniem jej uzasadnienia.
7. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem (z uzasadnieniem) do nauczyciela określonego przedmiotu w celu przeprowadzenia procedury zmiany oceny końcoworocznej na wyższą niż proponowana. Nauczyciel wyznacza termin sprawdzianu, z przebiegu którego sporządza protokół. Ostateczna ocena nie może być niższa niż pierwotnie proponowana.
8. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – wychowawca jest zobowiązany poinformować o tym ucznia i jego rodziców na 30 dni przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.
9. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w pkt. 8, do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji przewidywana ocena śródroczna lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.
10. Ustalona ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 56
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. W przypadku gdy uczeń przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka, dyrektor, w sytuacji gdy nie ma nauczyciela danego języka obcego, może w skład komisji powołać nauczyciela danego języka obcego zatrudnionego w innej szkole po porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, skierowaną na piśmie do dyrektora szkoły najpóźniej na dzień przed radą klasyfikacyjną, Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu (przedmiotów) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego. Termin egzaminu powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. W przypadku ucznia nieklasyfikowanego w ostatnim semestrze, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego ( do końca sierpnia). Termin egzaminu podaje wychowawca przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje część pisemną i ustną. Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien być zróżnicowany i odpowiadać kryteriom ocen zawartych w niniejszym regulaminie. Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala stopień według skali zamieszczonej w niniejszym regulaminie.
8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego musi zawierać: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, ocenę ustaloną w wyniku egzaminu, zwięzłą notatkę z wypowiedzi ustnej ucznia. Praca pisemna ucznia stanowi załącznik do protokołu. Protokół z załącznikami jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.
11. Od ocen niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą odwołać się w formie pisemnej w terminie trzech dni od daty egzaminu do Dyrektora Szkoły, który wyznacza termin egzaminu poprawkowego i powołuje komisję egzaminacyjną zgodnie z § 58 pkt 3.
12. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześnie j oceny.
13. Od oceny ustalonej przez komisję nie przysługuje odwołanie.
14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły , jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
15. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, ora ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
16. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 15 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
17. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, psycholog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
18. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
19. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.15 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
20. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 57
1. Uczeń klasy I – III Szkoły Podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Począwszy od klasy czwartej Szkoły Podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 albo 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
4. W wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Powyższe dotyczy również ucznia realizującego obowiązek szkolny lub naukę w formie edukacji domowej. W przypadku tego ucznia nie ustala się oceny zachowania.
6. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej , na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ośmioklasisty w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
7. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 6 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, iż zajęcia te realizowane są w klasie programowo wyższej.
9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną oceną klasyfikacyjną z zachowania.

§ 58
1. Począwszy od klasy czwartej , uczeń który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
d) podczas egzaminu mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
4. Nauczyciel, o którym mowa w ust.3 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przed Dyrektora Szkoły.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej , Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 59
1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenie na piśmie do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie 5 dni od zakończenia zajęć w I semestrze i kończ roku szkolnego.
2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń uczeń przystępuje do sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa powyżej, dyrektor uzgadnia z rodzicami.
4. Dyrektor szkoły, po ustaleniu zasadności wniosku powołuje komisje w celu przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności i wiadomości.
5. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący tej komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego te same zajęcia edukacyjne. Jeśli jest to nauczyciel innej szkoły musi to nastąpić za zgodą dyrektora tej szkoły.
7. Sprawdzian składa się z dwóch części : pisemnej i ustnej.
8. Ustalona przez komisję śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny na koniec roku szkolnego, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, Egzamin taki może zdawać uczeń z jednego przedmiotu lub w uzasadnionych przypadkach z dwóch.
9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania i pytania sprawdzające, wynik sprawdzianu i ustaloną ocenę, pracę pisemną ucznia oraz zwięzłe informacje o odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa powyżej może do niego przystąpić w innym wyznaczonym przez dyrektora terminie.

Egzamin ósmoklasisty

§ 60

1. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski,
2) matematykę,
3) język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród : biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.
3. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ( uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach zajęć edukacyjnych),
2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.
5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym – w kwietniu,
2) w terminie dodatkowym – w czerwcu.
6. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo,
2) przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.

§ 61
1. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
1) Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz
2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują:
1) wynik z języka polskiego,
2) wynik z matematyki,
3) wynik z języka obcego nowożytnego,
4) wynik z przedmiotu do wyboru.
3. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydawane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

§ 62
1. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja egzaminacyjna.
2. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Rozdział X: Postanowienia końcowe

§ 63
1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą władz Zarządu JSE, z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek innych organów Szkoły.
2. Zarząd JSE przed zmianą Statutu musi zasięgnąć opinii organów szkoły.
3. Zasięgnięcie opinii, o której mowa w ust, 2 nie jest konieczne jeśli zmiana Statutu wynika z obowiązku dostosowania jego treści do przepisów wyższego rzędu.
4. Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest zapoznanie rodziców (opiekunów prawnych) ze Statutem Szkoły, wysokością i terminem opłat czesnego oraz regulaminem szkoły. Zmiany w powyższym będą ogłaszane każdorazowo na stronie internetowej Szkoły, co jest równoznaczne z dopełnieniem przez Dyrektora obowiązku zapoznania rodziców z wyżej wymienionymi dokumentami.

§ 64
1. Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalane najpóźniej w ciągu miesiąca od ich powołania.
2. Zmiana regulaminu organu Szkoły uchwalana jest przez ten organ.
3. Dotychczasowy Regulamin Szkoły i regulaminy organów Szkoły winny być dostosowane do przepisów niniejszego Statutu w terminie jednego miesiąca od dnia jego zatwierdzenia.

§ 65

Osoby pełniące funkcje we władzach organu prowadzącego szkołę nie mogą być związane ze szkołą stosunkiem pracy lub umową zlecenia.

§ 66

Decyzję o likwidacji Szkoły podejmuje organ prowadzący szkołę – Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne. Dokumentacja procesu dydaktycznego Szkoły w razie jej likwidacji zostanie przekazana do archiwum Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 67

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

§ 68

Niniejszy Statut wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, o którym mowa w rozdziale IX Statutu, wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. Upoważnia się Dyrektora Szkoły do opublikowania tekstu jednolitego Statutu.

Jarocin, 28 czerwca 2017 r.