STATUT JAROCIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.    Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE, w dalszej części zwane „Stowarzyszeniem”.
2.    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą organów jest miasto Jarocin.
3.    Stowarzyszenie podejmując jakiekolwiek działania zobowiązane jest przestrzegać zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§2

1.    Stowarzyszenie może być członkiem innych lokalnych, wojewódzkich, krajowych
i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
2.    O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie opiera swą działalność w szczególności na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści : „Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne
w Jarocinie”.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§6

Celem Stowarzyszenia jest :
1)    powołanie i zorganizowanie na terenie działania Zespołu Szkół Społecznych, w skład którego wejdą szkoły stopnia podstawowego, gimnazjalnego, licealnego
ogólnokształcącego, policealnego.
2)    prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej,
3)    zapewnienie środków na działalność i rozwój Zespołu Szkół Społecznych.

§7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej działalności  pożytku publicznego, zgodnie z klasyfikacją kodów wg PKD:
1) 85.20.Z, 85.31.A, 85.31.B, 85.41.Z – prowadzenie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej poprzez prowadzenie zespołu szkół społecznych, w skład którego wejdą szkoły stopnia podstawowego, gimnazjalnego, licealnego ogólnokształcącego, policealnego,
2) 85.32.A, 85.32.B,  85.59.B – prowadzenie technikum dla dorosłych, zasadniczej szkoły zawodowej  dla dorosłych, pozostałych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
3) 85.51.Z, 93.12.Z, 93.19.Z, 93.29.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działalność klubów sportowych, pozostała działalność związana ze sportem, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
4) 85.52.Z, 90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych – prowadzenie działalności artystycznej i literackiej poprzez organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa, popularyzację dorobku różnych dziedzin kultur, spełnianie funkcji użytecznych poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów – prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej.
2. Działalność, o której mowa w § 7 ust. 1 w:
– pkt. 1 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną odpłatnie oraz nieodpłatnie, w przypadku osób będących w trudnej sytuacji materialnej,
– pkt. 2  jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną odpłatnie,
– pkt. 3 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną odpłatnie i nieodpłatnie,
– pkt. 4 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną nieodpłatnie i odpłatnie.

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8A

Stowarzyszenie nie ma prawa do :
1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” ,
2)przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1/ członków zwyczajnych. 2/ członków wspierających. 3/ członków honorowych.

§11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi do Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
5. Nadawanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu.

§12

1.    Członek zwyczajny ma prawo do :
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach itp. organizowanych przez organy Stowarzyszenia,
3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów we wszystkich sprawach dotyczących
Stowarzyszenia, jak również pod adresem organów Stowarzyszenia,
4) zaskarżenia, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2.    Członek zwyczajny obowiązany jest do :
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
ustalonych przez Walne Zebranie Członków,
4) wykonywania przyjętych na siebie zobowiązań,
5) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.

§13

1.    Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust.1 pkt 2-4.
2.    Członek wspierający i honorowy ma prawa brać udział – z głosem doradczym –
w statutowych organach Stowarzyszenia.
3.    Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
4.    Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§14

1.    Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek  członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 3 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień uchwał i regulaminów,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
2.    W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 orzeka Sąd Koleżeński. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3.    Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

ROZDZIAŁ IV: STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§15

1. Organami Stowarzyszenia są :
1)    Walne Zebranie Członków,
2)    Zarząd ,
3)    Komisja Rewizyjna,
4)    Sąd Koleżeński.

§16

1.    Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (50% + 1).
Wybór organów następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2.    Uchwały organów Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3.    Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany w wyborach uzupełniających na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§18

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2.    W obradach Walnego Zebrania Członków biorą udział :
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście,
3.    O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4.    Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności :
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §16 ust. 2.,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§19

1.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.    Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w §16 ust.1.
3.    Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej
3) na umotywowane żądanie co najmniej 15% członków zwyczajnych
6.    W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia Zarządowi odpowiedniego żądania.
7.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia,
4) uchwalanie wpisowego i składek członkowskich,
5) wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub
jego organy,
8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
12) uchwalanie statutów powołanych placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych,
13) uchwalenie regulaminów wyborów dyrektorów tych placówek,
14) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD

§21

1.    Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2.    Zarząd składa się z 5 członków w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika.
3.    Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w kwartale.

§22

Do zakresu działania Zarządu należy :
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) wybieranie i zatrudnianie dyrektorów placówek,
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich /przyjmowanie, skreślanie/,
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walne Zebranie Członków,
13) ustala wysokość czesnego,
14)wprowadzanie zmian do statutów powołanych placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych na wniosek rady nauczycieli po konsultacji z samorządem uczniowskim danej placówki .

KOMISJA REWIZYJNA

§23

1.    Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym : przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie/lub odmowę udzielenia/ absolutorium  organom Stowarzyszenia.
6) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków,
7) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji organów Stowarzyszenia ze statutem.
8)prawo żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Stowarzyszenia ,
9)prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§25

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :
1)pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
2)być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3)otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określona w art. 8 pkt 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
3.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§26

W przypadkach określonych w §24 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia żądania, a posiedzenie Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§27

1.    Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.    Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia.

§28

1.    Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie, a posiedzeniu przewodniczy przewodniczący lub zastępca.
2.    Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadach równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także prawa do odwołania się od orzeczenia do Walnego Zebrania Członków.

§29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy :
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a organami Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.

§30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne :
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 12 miesięcy,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§32

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przez niego regulamin.

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE

§33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§34

1.    Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje i subwencje,
4) darowizny, spadki, zbiórki publiczne oraz zapisy,
5)wpływy z działalności statutowej,
6) inne źródła.
2.    Środki pieniężna, niezależnie od źródeł pochodzenia są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na rachunek bankowy Stowarzyszenia.
3.    Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd
w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4.    Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§35

1.    Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób : prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
2.    Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy : prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.

ROZDZIAŁ V: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§36

1.Zakres działalności gospodarczej obejmuje :
1) 58 11 Z  – wydawanie książek,
2) 58 13 Z – wydawanie gazet,
3) 58 14 Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
4) 58 19 Z – pozostała działalność wydawnicza ,
5) 85 60 Z – działalność wspomagająca edukację,
6) 68 20 Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
7) 85 59 A – nauka języków obcych.
2.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio.
3.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest wyłącznie  na finansowanie działalności statutowej.
4.Wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania określa Zarząd. Wynagrodzenie nie może przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§37

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Do uchwalenia statutu lub jego zmiany stosuje się zapis § 18 ust. 4.
3. Wniosek o zmianę statutu może zgłosić Zarząd lub grupa co najmniej 15% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Projekt zmian statutu należy składać Zarządowi Stowarzyszenia co najmniej na 4 tygodnie przed Walnym Zebraniem Członków.
5. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
Do zawiadomienia określonego w §18 ust. 3 należy  załączyć projekt stosownej uchwały.
6. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
7. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

ROZDZIAŁ VIII: PRZEPISY KOŃCOWE

§38

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu rejestrowego.

Tekst jednolity Statutu został sporządzony na dzień  25 kwietnia  2012 roku.