REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami działalności kajoznawczo – turystycznej dla uczniów jest szkoła. Może ona w tym zakresie współdziałać z innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 2. Organizowane przez szkołę wycieczki powinny mieć na celu w szczególności:
 3. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 4. poznawanie kultury i języka innych państw,
 5. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 6. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 7. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 8. podnoszenie sprawności fizycznej,
 9. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 10. przeciwdziałanie patologii społecznej,
 11. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 12. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
 13. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki lub imprezy jest kierownik.
 14. Nauczyciel planuje wycieczkę szkolną na początku roku szkolnego, zgodnie z wewnątrzszkolnym kalendarzem roku szkolnego ( imprez i uroczystości ).
 15. Wycieczka musi być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie podjętych ustaleń: cel wycieczki, trasa, zwiedzane obiekty, harmonogram, regulamin zachowania uczniów podczas wycieczki.
 16. Wychowawca może organizować wycieczki klasowe pod warunkiem, że w wyjeździe weźmie udział co najmniej 75% uczniów klasy.
 17. Za zgodą dyrektora szkoły mogą być organizowane wycieczki międzyklasowe.
 18. Udział uczniów w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zostają poinformowani o podjętych ustaleniach dotyczących programu i organizacji wycieczki.
 • Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, ewentualnych alergiach, uczuleniach i innych przeciwskazaniach.
 • Wzór karty – zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.
 • Program wycieczki organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
 • Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
 • W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku, do których istnieją przeciwskazania lekarskie.
 • Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach, a organizatorzy tych wycieczek powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju stopnia niepełnosprawności.
 • Szkoła może organizować wycieczki zagraniczne, Zgodę na zorganizowanie wycieczek wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Zawiadomienie zawiera w szczególności:

– nazwę kraju,

– czas pobytu,

– imię i nazwisko kierownika wycieczki,

– listę uczniów biorących udział w wyjeździe z określeniem ich wieku.

 1. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

II Rodzaje wycieczek

Organizowanie wycieczek odbywa się w następujących formach:

 1. wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego program nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
 3. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
 4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem, takie jak: rajdy, spływy, zloty.
 5. imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

III Kierownik wycieczki i opiekunowie

 1. Kierownikiem wycieczki szkolnej może być pracownik pedagogiczny szkoły pod warunkiem posiadania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników wycieczek szkolnych.
 2. Kierownikiem wycieczki może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia która:

– ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

– jest instruktorem harcerskim,

– posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyk kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 1. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
 2. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 3. Opiekunem wycieczki może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna osoba pełnoletnia.
 4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden z nich powinien być nauczycielem.
 5. W przypadku organizacji wycieczek przedmiotowych / klasowych funkcję kierownika i zarazem opiekuna pełni nauczyciel danego przedmiotu / wychowawca klasy przy spełnieniu warunków określonych w pkt, X niniejszego regulaminu.

IV Obowiązki kierownika wycieczki

 1. Kierownik wycieczki w szczególności:
 2. opracowuje z udziałem uczestników szczegółowy program i harmonogram wycieczki oraz wypełnia kartę wycieczki,
 3. opracowuje regulamin i zapoznaje z nim uczestników wycieczki,
 4. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz zapewnia nadzór w tym zakresie,
 5. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa na lekcji wychowawczej poprzedzającej wyjazd i odnotowuje ten fakt w dzienniku oraz zapewnia warunki do ich realizacji,
 6. określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
 7. nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 8. organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,
 9. dokonuje podziału zadań dla uczestników,
 10. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizacje wycieczki,
 11. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.
 12. Kierownik ma obowiązek znać i zapisać na karcie wycieczki numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej.
 13. Kierownik potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
 14. Kierownik wycieczki, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, może odmówić zgody na uczestnictwo w wycieczce uczniowi, który często nie przestrzega regulaminu i swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki.

V Obowiązki opiekuna

 1. Opiekun w szczególności:
 2. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
 3. współdziała z kierownikiem z zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
 4. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 5. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,
 6. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki,
 7. opiekun nie może jednocześnie wykonywać funkcji kierownika wycieczki.
 8. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

VI Obowiązki uczestników wycieczki lub imprezy

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
 2. Uczniowie mają prawo zgłaszać propozycje rozwiązać dotyczących szczegółowych kwestii organizacyjnych i merytorycznych wycieczki.
 3. Uczniowie w określonym terminie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.
 4. W czasie wycieczki uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki.
 5. Każdy z uczestników potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z regulaminem wycieczki i tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Uczestnicy wycieczki biorą udział w zajęciach przewidzianych w programie wycieczki.
 7. Uczestnicy informują kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach oraz stosowanych lekach, środkach zapobiegawczych, które powinny uzupełnić apteczkę.
 8. Informują kierownika wycieczki o ewentualnych wypadkach, wyrządzonych szkodach lub innych istotnych problemach związanych z wycieczką.
 9. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki – stosowny do warunków i miejsca wyjazdu.
 • Uczestnicy zobowiązani są zabrać na wycieczkę aktualną legitymację szkolną.
 • Uczestnicy wycieczki bezwzględnie stosują się do wszystkich poleceń, zakazów i nakazów kierownika wycieczki lub opiekuna.
 • Uczestnik wycieczki przestrzega przepisów ruchu drogowego i zachowuje ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
 • Uczniowie zachowują się w kulturalny sposób, kulturalnie odnoszą się do opiekunów, kolegów i innych osób oraz pozostawiają w porządku wszystkie miejsca przebywania.
 • W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 • W przypadku wyjazdu na basen oraz podczas zwiedzania muzeów. Parków krajobrazowych itp. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. Traktują z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.
 • W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 • Uczestnicy wycieczki przestrzegają ciszy nocnej.
 • Uczestnicy nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia kierownika wycieczki lub opiekuna.
 • Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
 • Zabronione jest narażanie na niebezpieczeństwo siebie lub innych.
 • W przypadku rażącego naruszania regulaminu uczestnik wycieczki zostaje przekazany pod opiekę rodziców ( prawnych opiekunów ) – w nagłych i uzasadnionych wypadkach wzywana jest policja. Za nieprzestrzeganie regulaminu wycieczek szkolnych uczestnicy mogą być ukarani wykluczeniem z udziału w imprezach szkolnych na określony czas. Ostateczną decyzję o wymiarze kary podejmuje dyrektor szkoły na wniosek kierownika wycieczki.
 • Uczeń może nie uzyskać zgody na uczestnictwo w wycieczce, jeżeli kierownik wycieczki po zasięgnięciu opinii wychowawcy stwierdzi, iż uczeń swoim zachowaniem może uniemożliwić pełną realizację programu wycieczki, gdyż często nie przestrzega regulaminu szkoły.
 • Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 • Za wzorowe zachowanie podczas pobytu uczestnicy nagrodzeni zostaną pochwałą kierownika wpisaną do dzienników lekcyjnych.

VII Finansowanie wycieczki lub imprezy

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki finansowane mogą być ze środków:
 3. pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce,
 4. pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji działających na terenie szkoły,
 5. wypracowanych przez uczniów,
 6. przekazanych przez radę rodziców,
 7. przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
 8. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
 9. Rodzice, którzy zdeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 10. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
 11. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.
 12. Kierownik dokonuje rozliczenia wycieczki, określa sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 13. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wstępu. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach może być oświadczenie o poniesionych wydatkach związanych z określonym punktem wycieczki, zawartym w harmonogramie, poświadczone własnoręcznym podpisem kierownika oraz uczestników wycieczki.
 14. Kierownik wycieczki na życzenie rodziców dzieci biorących udział w wycieczce, zobowiązany jest przedłożyć zebrane dowody finansowe.

VIII Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

 1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki szkolnej udziela dyrektor szkoły poprzez zatwierdzenie kompletnej dokumentacji wycieczki – podpisanie karty wycieczki co najmniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem.
 2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy co najmniej dzień wcześniej zgłosić dyrektorowi zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.
 3. Przeprowadzenie wycieczki bez uzyskania zgody stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

IX Dokumentacja wycieczki

 1. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 2. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem przedstawia dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 3. Dokumentacja wycieczki zawiera:
 4. kartę wycieczki z jej harmonogramem ( 2 egzemplarze, z których jeden zostaje w szkole – załącznik nr 2,
 5. listę uczestników ( 2 egzemplarze, z których jeden zostaje w szkole ) – załącznik nr 3,
 6. pisemne zgody rodziców – załącznik nr 1,
 7. regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,
 8. potwierdzenie rezerwacji świadczeń (w przypadku ich występowania),
 9. rozliczenie wycieczki – załącznik nr 4.
 10. Ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. Opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub braku wymaganych dokumentów mogą być przyczyną nieudzielenia zgody na przeprowadzenie wycieczki.

X Podstawowe zasady organizacji, bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ma charakter ciągły.
 2. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
 3. Na wycieczce organizowanej poza terenem szkoły w obrębie tej samej miejscowości – Jarocin, bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 25 uczniów.
 4. Na wycieczce udającej się poza teren szkoły przy korzystaniu ze środków lokomocji opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 5. Na wycieczce rowerowej opiekę powinny sprawować dwie osoby nad grupą 10 – 12 uczniów.
 6. Na imprezach krajoznawczo – turystycznych takich jak: biwaki, konkursy, turnieje, zawody sportowe opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 7. Na imprezach turystyki kwalifikowanej oraz na wycieczkach górskich ( odbywających się na wysokości pow. 600 m n.p.m. ) opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą 10 uczniów, jeśli przepisy nie stanowią inaczej.
 8. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą sprawować wyłącznie przewodnicy turystyczni.
 9. Na wycieczkach, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 • Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.
 • Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 • Nauczyciel na lekcji wychowawczej poprzedzającej wyjazd ma obowiązek przypomnieć uczniom o zasadach bezpieczeństwa na wycieczce oraz sposób zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 • Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.
 • W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) pozostaje w miejscu zaginięcia
 1. miasto – uczeń zna miejsca postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców,
 2. szlak turystyczny – uczeń wie dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko – zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.
 3. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 4. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 5. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Wycieczki szkolne powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły lub w uzasadnionych przypadkach, w miejscu ustalonym z kierownikiem wycieczki, Spod budynku szkoły uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.
 7. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autokarem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.
 8. Kierownik wycieczki obowiązkowo zabiera apteczkę pierwszej pomocy, a każdy uczestnik wycieczki posiada odpowiednie obuwie i odzież.
 9. W zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa nieuregulowanych niniejszym dokumentem, obowiązują przepisy wymienione w podstawie prawnej.

XI Szczegółowe zasady obowiązujące na wycieczkach

 1. Wycieczka piesza
 2. Na wycieczce w obrębie tej samej miejscowości – Jarocinie, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą do 25 uczniów.
 3. Gdy wycieczka korzysta ze środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość będącą siedzibą szkoły – poza Jarocin, opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 4. Wszyscy uczniowie idą zwartą grupą (parami) zgodnie z zasadą na początku grupy idzie kierownik lub przewodnik jako prowadzący, następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, do których należy dostosować tempo marszu, zaś na końcu idą najstarsi uczestnicy wraz z jednym opiekunów.
 5. Nikt z uczestników nie odłącza się od grupy.
 6. W mieście należy poruszać się wyłącznie po chodnikach zwartą grupą.
 7. Uczestnicy wycieczki przekraczają jezdnię jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (pasy dla pieszych).
 8. Przed wyruszeniem sprzed szkoły nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów o zasadach poruszania się po drogach , po lesie.
 9. Wycieczka autokarowa
 10. Kierownik wycieczki zobowiązany jest zapoznać się ze stanem zdrowia uczestników ( choroba lokomocyjna ) i ustalić z rodzicami zasady postępowania.
 11. Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc.
 12. Opiekę sprawuje jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 13. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe ( opiekunowie ).
 14. Organizator zobowiązany jest sprawdzić potwierdzenie sprawności technicznej autokaru.
 15. Postoje powinny odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych – oznakowane parkingi.
 16. Po każdej przerwie należy sprawdzić stan liczebny uczestników.
 17. Opiekunów zobowiązuje się do dopilnowania uczniów w czasie jazdy ( zabraniać chodzenia po autokarze, siedzenia tyłem, na oparciu, wyrzucania śmieci przez okno itp.).
 18. Kierownik wycieczki wsiada do autokaru jako pierwszy i ustala kolejność zajmowania miejsc, pozostaje na miejscu przy drzwiach z przodu autokaru.
 19. Jako ostatni wsiada opiekun i zajmuje miejsce z tyłu autokaru przy drzwiach.
 20. Przy wysiadaniu z autokaru – jako pierwszy wysiada opiekun i stojąc przy drzwiach ustawia uczniów, zwracając uwagę aby nie przebiegali przez jezdnię.
 21. Wycieczka rowerowa
 22. Opiekę sprawują 2 osoby nad grupą 10 – 12 uczniów ( zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie nie może jechać więcej niż 15 osób).
 23. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie do 12 lat posiadający kartę rowerową.
 24. Długość dziennych odcinków trasy nie powinna przekraczać 40 km przy tempie jazdy do 15 km/h.
 25. Jadąc rowerami należy podporządkować się zasadzie : kierownik wycieczki jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, na końcu grupy jedzie drugi opiekun.
 26. Tempo jazdy należy dostosować do możliwości najsłabszego ucznia.
 27. Wymaga się, aby uczestnicy wycieczki jechali jeden za drugim ( niedopuszczalne jest jechanie obok siebie ), jak najbliżej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
 28. Kierownik wycieczki zobowiązany zabrać apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia do ewentualnej naprawy rowerów, pompkę.
 29. Uczestnicy powinni być wyposażeni w odpowiedni ubiór do jazdy oraz kask ochronny na głowę.
 30. Rowery uczestników powinny być sprawne.

XII Postanowienia końcowe

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć lekcyjnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych, Kierownik wycieczki powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, rodziców oraz służby bhp w szkole.
 3. Odstępstwa od powyższego regulaminu wymagają pisemnej zgody dyrektora szkoły.
 4. Sprawy nieuregulowane powyższymi zasadami rozstrzyga się na podstawie innych przepisów wyższego rzędu stanowiących podstawę opracowania regulaminu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2017 r.

XIII Podstawy prawne opracowania

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2014 r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )
 2. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm. )
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 2994 r. Nr 223, poz. 2268 )
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. )
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz.67 z późn. zm. )

Rozporządzenie MEN i Sportu z dniz 8 listopada 2001 r. w sprawue warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135,poz.1516 )