Ststut Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie

I   POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 • 1. Organem założycielskim i  prowadzącym  Społecznego Liceum Ogólnokształcące  jest  Jarocińskie Stowarzyszenie   Edukacyjne z siedzibą w  Jarocinie, które jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej i  ma osobowość prawną.

 • 2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące powołane zostało decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 1991 roku Nr WSN-0145-44/91/KPS i jest szkołą niepubliczną. Uprawnienia szkoły publicznej Społeczne Liceum Ogólnokształcące uzyskało decyzją Kuratora Oświaty w Kaliszu z dnia 8 maja 1992 roku Nr 9/92.

 • 3. Społeczne Liceum Ogólnokształcące, zwane dalej Liceum jest trzyletnią ponadgimnazjalną szkołą ogólnokształcącą opartą na podbudowie programowej gimnazjum, które w cyklu 3-letnim kształci i wychowuje uczniów zgodnie z celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • 4. Siedzibą Liceum jest miasto Jarocin.

 • 5. Majątek szkoły pochodzi z czesnego, wpisowego, zapisów, subwencji, dotacji i darowizn.

 • 6. Nauka w Liceum jest odpłatna. Czesne ustala Zarząd JSE w oparciu o propozycje dyrektora placówki, wynikające z potrzeb szkoły.

 • 7. Wpisowe dotyczy wszystkich nowoprzyjętych uczniów Liceum i wynosi 150% czesnego.

 • 8. Rodzice mają prawo do ulgi w czesnym, jeśli do szkoły uczęszcza równocześnie więcej niż 1 dziecko- decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje Zarząd w porozumieniu z Dyrektorem Społecznego Liceum.

 • 9. Z obowiązku opłaty czesnego za naukę w Społecznej Szkole Podstawowej zwolnione są dzieci pracowników zatrudnionych z Zespole Szkół Społecznych na podstawie umowy o pracę.

II  CELE  I  ZADANIA LICEUM

 

 • 10. Szkoła jest instytucją wychowującą i kształcącą zgodnie z humanistycznym systemem wartości, tradycjami narodu polskiego, jego historii i kultury oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.

 • 11.Szkoła wychowuje uczniów w duchu tolerancji, partnerstwa, wolności wyznaniowej i równości.

 • 12. Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój swoich uczniów.

 • 13. Liceum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania  świadectwa maturalnego, pomaga uczniom w świadomym wyborze zawodu, przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów w szkołach wyższych. Cele te szkoła realizuje głównie poprzez zindywidualizowanie pracy  z uczniem  i  zajęcia seminaryjne.

 • 14. W trzyletnim cyklu kształcenia Liceum prowadzi działalność wychowawczo- dydaktyczną, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego i dostania się na studia wyższe przez:
 1. wybór programów nauczania realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez MEN i S.
 2. poprzez realizację przedmiotów wiodących takich jak: j. polski, matematykę,
 3. angielski i informatykę,
 4. przez zajęcia seminaryjne wybierane przez uczniów w liczbie godzin wyznaczonych przez Radę Nauczycieli
 5. atrakcyjny i nowatorski proces nauczania
 6. udział w warsztatach przedmiotowych
 7. systematyczny kontakt z pracownikami szkół wyższych

 • 15. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
 1. a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
 2. b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 3. c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

 • 16. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
 1. a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 2. b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 3. c) realizowanie programu wychowawczego.

 • 17. Szkoła gwarantuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, w czasie wycieczek, biwaków, obozów szkoleniowych i imprez szkolnych.

 • 18. Szkoła wspiera rozwój zainteresowań uczniów oraz przygotowuje do olimpiad przedmiotowych i konkursów.

 • 19. Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zasadach partnerskich w procesie edukacyjnym oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami.

III  ORGANY  LICEUM

 • 20. Organami liceum są:

          1) Dyrektor

          2) Rada Nauczycieli

          3) Samorząd Uczniowski

          4) Zarząd JSE

 • 21. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w liceum.

 1. DYREKTOR LICEUM – powoływany przez Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego:
 2. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą liceum,
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
 4. przewodniczy Radzie Nauczycieli,
 5. realizuje uchwały Rady Nauczycieli, jeżeli są zgodne z prawem ; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 6. za zgodą Zarządu Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego ustanawia stanowisko wicedyrektora powierzając je wybranej przez siebie osobie,
 7. zatrudnia i zwalnia osoby uczące i pracowników obsługi (zgodnie z § 30),
 8. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom liceum,
 9. w ramach ustalonych zasad przez organ prowadzący dysponuje środkami finansowymi,
 10. opracowuje arkusz organizacyjny,
 11. dba o powierzone mienie,
 12. wydaje polecenia służbowe,
 13. dokonuje oceny osób uczących,
 14. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne zezwalające na realizację tego obowiązku poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
 15. reprezentuje liceum na zewnątrz,
 16. współpracuje z Zarządem JSE, Radą Nauczycieli i Samorządem Uczniowskim,
 17. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
 18. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,
 19. prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 20. w uzgodnieniu z Zarządem Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego decyduje o nauczaniu indywidualnym.
 21. Może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub nie. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków zespołu.

 1. RADA NAUCZYCIELI:
 2. zatwierdza plany pracy liceum,
 3. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 5. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

 1. opiniuje tygodniowy podział godzin,
 2. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2.1. Rada Nauczycieli Społecznego Liceum w Jarocinie jest kolegialnym organem szkoły  w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy uczący w liceum. Rada Nauczycieli ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady. W przypadku równości głosów, głos decydujący podejmuje dyrektor szkoły- przewodniczący Rady Nauczycieli. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. W posiedzeniach Rady Nauczycieli mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele pozostałych organów szkoły.

 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

3.1. Reprezentuje interesy uczniów liceum w zakresie:

 1. oceniania, klasyfikowania i promowania,
 2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

– trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dzienne,

                  – dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.

3.2. Przedstawia Radzie Nauczycieli oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do zapoznania się z normami wymagań z poszczególnych przedmiotów
 3. prawo do życia szkolnego,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

3.3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej i dyrektorowi szkoły.

 • 22. Zasady rozwiązywania konfliktów.

 1. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady. Reprezentuje interesy Rady Nauczycieli na zewnątrz i dba o ich autorytet. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych   organów   narusza   interesy   szkoły   i     nie  służy   rozwojowi    jego wychowanków.

 1. Ustala się sposób postępowania uczniów w sprawach spornych:
 2. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
 3. przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem-opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
 4. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

IV  ORGANIZACJA LICEUM

 • 23. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich a także innych przerw wynikających ze zdarzeń losowych ustala Dyrektor.

 • 24. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji liceum zatwierdza organ prowadzący.

 • 25. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 20. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem.

 • 26. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 • 27. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Niektóre zajęcia obowiązkowe, seminaria, koła zainteresowań mogą być prowadzone w grupach mniejszych niż klasa, a jeśli przepisy szczegółowe zezwalają na prowadzenie ich poza systemem lekcyjnym, mogą być prowadzone poza szkołą podczas wycieczek i wyjazdów na obozy szkoleniowe.

 • 28. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Sposób korzystania z biblioteki określa osobny regulamin.

 • 29. Zajęcia seminaryjne w ramach wybranego profilu są obowiązkowe i organizowane przez szkołę bez względu na liczbę zainteresowanych uczniów; maksymalną liczbę seminaryjnych godzin, jaką może wybrać jeden uczeń określa dyrektor szkoły.

 • 30.1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.

 • 30.2. Do Społecznego Liceum nie mogą być przyjmowani uczniowie relegowani z innych szkół.

V  NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  LICEUM

 • 31. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

Dyrektor zatrudnia nauczycieli i pracowników obsługi na zasadach najkorzystniejszych dla poziomu nauczania i możliwości finansowych szkoły. Zakres obowiązków, czas pracy i wynagrodzenie ustala Dyrektor Społecznego Liceum

 • 32. Nauczyciel jest osobą decydującą w procesie nauczania. Jego praca jest traktowana jako akt twórczy. Szkoła dba by nauczyciele posiadali odpowiednie kwalifikacje i walory osobiste.

 • 33. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 2. kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,
 3. przestrzegać zapisów statutowych,
 4. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 5. usuwać drobne usterki względnie zgłaszać je Dyrektorowi,
 6. w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
 7. na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
 8. pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 9. przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
 10. dbać o poprawność językową uczniów,
 11. stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 12. podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
 13. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
 14. wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
 15. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rad Nauczycieli,
 16. stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

 • 34. Dyrektor Społecznego Liceum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania.
 2. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia nauki przez uczniów tej klasy.

 • 35. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
 4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa winien:
 5. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 6. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający

      wychowanie pro rodzinne,

 1. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 2. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
 3. współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarocinie,
 4. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
 5. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 6. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
 7. kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
 8. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu ucznia,
 9. powiadamiać o przewidywanym dla ucznia rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu,
 10. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach rocznych,
 11. ustalać okresową, bądź roczną ocenę z zachowania po zasięgnięciu opinii klasy i Rady Nauczycieli,
 12. powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych odnośnie zachowania oraz stopni semestralnych i rocznych dokonuje się drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny,
 13. organizować zebrania klasowe z rodzicami.

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne ).

 • 36. Pełnienie funkcji Zastępcy Dyrektora Społecznego Liceum Ogólnokształcącego obejmuje:
 1. prowadzenie spraw pedagogicznych w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym,
 2. przeprowadzanie badania wyników nauczania w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym,
 3. mierzenie jakości pracy szkoły,
 4. w miarę możliwości nieodpłatne zastępowanie nieobecnych nauczycieli.
 5. w razie nieobecności dyrektora, jego zastępca reprezentuje szkołę na zewnątrz

 • 37. Zakres obowiązków pracownika sekretariatu w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym
 1. a) Załatwianie korespondencji przychodzącej i wychodzącej. W ramach realizacji tego zadania obowiązkiem sekretarki jest zabezpieczenie przychodzącej korespondencji przez odpowiednią rejestrację, przekazanie i przechowywanie. W celu rozliczania korespondencji wychodzącej należy prowadzić rejestr znaczków.
 2. b) Obsługa komputera (w tym pisanie pism dla dyrektora szkoły, internet) oraz kserokopiarki.
 3. c) Pełna obsługa biura:

            – obsługa centralki telefonicznej,

            – udzielanie informacji w sposób taktowny i kompetentny,

            – załatwianie spraw bieżących,

            – telefoniczna i bezpośrednia obsługa interesantów (przeprowadzenie wstępnego wywiadu, kto powinien załatwić daną sprawę – dyrektor, bądź inny pracownik szkoły).

 1. d) Prowadzenie terminarza zajęć, kontrolowanie ważnych terminów obowiązujących dyrektora szkoły oraz wykonywanie jego poleceń.
 2. e) Załatwianie spraw niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sekretariatu, w tym:

            – zakup i rozliczanie materiałów biurowych,

            – przygotowywanie delegacji,

            – prowadzenie dokumentacji uczniów SLO,

            – prowadzenie kasy i dokumentacji z nią związanej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

            – prowadzenie spraw kadrowych pracowników SLO,

            – przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji szkolnej.

 • 38. Zakres obowiązków woźnego – konserwatora obejmuje:
 1. a) obsługę pieca c.o.,
 2. b) prace konserwacyjne i naprawcze w budynku i obejściu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego,

 • 39. Zakres obowiązków sprzątaczki:
 1. codzienne sprzątanie wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły,
 2. okresowe mycie okien – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
 3. mycie naczyń pozostawionych w pokoju nauczycielskim i sekretariacie,
 4. sprzątanie po zakończeniu szkolnych uroczystości.

VI  UCZNIOWIE LICEUM

 • 40. Uczeń Społecznego Liceum ma prawo:
 1. informacji na temat wymagań oraz metod nauczania,
 2. jawnej i umotywowanej oceny,
 3. posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
 4. korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 5. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 6. poszanowania swojej godności,
 7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 8. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 9. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 10. nietykalności osobistej,
 11. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 12. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
 13. korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,
 14. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 15. korzystania, poza zajęciami edukacyjnymi, z telefonu komórkowego w trybie milczącym.

 • 41. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
 1. a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
 2. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 3. wystrzegać się szkodliwych nałogów,
 4. naprawiać wyrządzone szkody materialne,
 5. przestrzegania zasad kultury współżycia,
 6. dbania o honor i tradycję szkoły,
 7. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
 8. zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 21, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
 9. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
 10. przebywać na terenie szkoły podczas odbywania się zaplanowanych zajęć lekcyjnych. Jeżeli uczeń w tym czasie opuści szkołę, nauczyciele i dyrekcja nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
 11. przed zajęciami edukacyjnymi wyłączyć i schować telefon komórkowy,
 12. Usprawiedliwiać nieobecność w szkole w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwień dokonuje rodzic (opiekun prawny). Wychowawca obligatoryjnie usprawiedliwi nieobecność ucznia potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, natomiast oświadczenia rodziców ie są dokumentem urzędowym i ich zasadność podlega ocenie wychowawcy klasy – nie każdy z podawanych w oświadczeniach powodów usprawiedliwia nieobecność w szkole.
 13. Formę usprawiedliwienia określa wychowawca.
 14. Zwolnienia z lekcji. Zwolnień z zajęć dokonuje wychowawca lub nauczyciel uczący, przed lekcjami z których uczeń jest zwolniony.

 • 42. Uczeń wyróżniający się w nauce, uczestniczący w olimpiadach i konkursach wiedzy, zawodach sportowych lub z innego powodu zasługujący na uznanie może otrzymać następujące nagrody:
 1. a) pochwałę na forum klasy lub szkoły
 2. list pochwalny dla ucznia i rodziców
 3. dyplom i nagrody rzeczowe lub pieniężne,
 4. stypendium naukowe przyznane przez Radę Nauczycieli.

 • 43. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego; po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli.

 • 44. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz budżetu JSE.

 • 45. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 46. Ustala się następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie wychowawcy wobec ucznia,
 2. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
 3. nagana dyrektora szkoły,
 4. pisemne powiadomienie rodziców o możliwości skreślenia dziecka z listy uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
 5. skreślenie z listy uczniów.

 • 47. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.

 • 48. Na podstawie uchwały Rady Nauczycieli Dyrektor Społecznego Liceum może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. wchodzi w kolizję z prawem,
 4. demoralizuje innych uczniów,
 5. permanentnie narusza postanowienia statutu liceum.
 6. lekceważy obowiązki ucznia,
 7. rozprowadza środki odurzające, pije alkohol lub przebywa na terenie szkoły pod jego wpływem,
 8. jeżeli rodzice przez okres 3 miesięcy nie płacą czesnego i nie dochodzi do ugody z dyrekcją szkoły co do terminu spłaty zadłużenia, Rada Nauczycieli podejmuje uchwałę o skreśleniu dziecka z listy uczniów.
 9. i) opuści bez usprawiedliwienia 50 godzin lekcyjnych w semestrze.

 • 49. Jeżeli dochodzi do wykreślenia dziecka z listy uczniów w związku z naruszeniem paragrafu 47, to nie muszą być jednocześnie wyczerpane kary z § 45 pkt a-e.

 

 

VII.  SYSTEM

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

  PREAMBUŁA

 

 • 50. CELE I  ZASADY  OGÓLNE  OCENIANIA  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania  i formułowaniu oceny. Przy ustalaniu oceny należy uwzględnić wiadomości i umiejętności ucznia oraz jego postawy.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 2. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

      i postępach w tym zakresie,

 1. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 2. motywowanie ucznia do dalszej pracy
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 2. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych przez informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach zamieszczonych poniżej
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
 5. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)
 6. ustalenie rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej zachowania, według obowiązującej skali
 7. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych

( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

      

 1. Skala oceniania bieżącego i klasyfikacji śródrocznej oraz końcoworocznej,

zaliczania seminariów na podstawie semestralnego egzaminu ustnego lub

     pisemnego przyjmuje następujące oceny:

– celujący                                                  – 6

– bardzo dobry                                         – 5

– dobry                                                     – 4

– dostateczny                                           – 3

– dopuszczający                                       – 2

– niedostateczny                                       – 1

W klasyfikacji bieżącej i semestralnej można stosować plusy (+) i minusy (-)

 1. Zasady oceniania z religii ( etyki ) regulują odrębne przepisy.

 

§ 51.    ZASADY  OCENIANIA

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania zachowania. Wychowawca informuje o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach ocenienia zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informuje również, że rada nauczycieli może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną ocenę zachowania.  Ponadto uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki. , przy czym decyzję o jego zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor SLO na podstawie opinii o ograniczeniu możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia semestralnego lub całorocznego z zajęć wychowania fizycznego wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniony”.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice ucznia (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w postaci kopii ksero po wcześniej złożonej prośbie w systemie elektronicznym Librus. Przygotowaną przez nauczyciela kopię sprawdzianu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły. Ze względu na to, że różne pisemne formy sprawdzania wiedzy są objęte prawami autorskimi, rodzic zobowiązuje się podpisać oświadczenie, że nie będzie udostępniał arkusza osobom trzecim.

 Na prośbę ucznia lub jego rodziców  (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Uczniowie o swoich osiągnięciach informowani są poprzez: ustne uzasadnienie oceny odpowiedzi ustnej, recenzje prac pisemnych, ustną informację o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania na 5 dni przed klasyfikacją śródroczną i roczną. Rodzice (prawni opiekunowie) o osiągnięciach swoich dzieci informowani są: podczas zebrań rodziców, indywidualnych rozmów prowadzonych z inicjatywy rodzica lub nauczyciela, pisemnej informacji o przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach śródrocznych i rocznych z obowiązkowych zajęć i dodatkowych zajęć edukacyjnych i z zachowania na 5 dni przed klasyfikacją śródroczną i roczną. Szkoła ma obowiązek powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach niedostateczną oceną roczną w terminie 1 miesiąca przed planowaną radą klasyfikacyjną. Rodzice potwierdzają podpisem odbiór powyższych informacji. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo terminie dwóch dni po przyjęciu informacji o przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie z obowiązkowych,  dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania do zgłoszenia zastrzeżeń dyrektorowi szkoły jeżeli uznają, że ocena klasyfikacyjna powinna być wyższa niż przewidywana. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania są minimum dwie sprzeczne opinie spośród opinii wystawionych przez społeczności szkolne. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest ustalenie tej oceny niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

3.Ocena śródroczna winna być wystawiona na podstawie takiej ilości ocen ile jest godzin danego przedmiotu plus jeden, nie mniej jednak niż na podstawie trzech ocen. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie wszystkich ocen. Terminy sprawdzianów prac klasowych muszą być uczniom podane z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu jednego dnia nauki można przeprowadzić jeden sprawdzian lub jedną pracę klasową- obejmują one treści jednego lub kilku działów. Kartkówki mogą być przeprowadzone bez wcześniejszej zapowiedzi i mogą obejmować treści dwóch jednostek lekcyjnych. W  ciągu jednego dnia liczba kartkówek jest dowolna. Można przeprowadzić trzy sprawdziany ( prace klasowe) w ciągu  tygodnia. Jeżeli jest przełożony sprawdzian na późniejszy termin ze względu na prośbę uczniów lub nieobecność nauczyciela, nie obowiązuje zapis pozwalający na jeden sprawdzian (pracę klasową) w ciągu dnia lub trzy w ciągu tygodnia.

4.Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według  określonej skali  oraz oceny zachowania i przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej w formie i w czasie ustalonym przez nauczyciela:

 1. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie,
 2. w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, jednak tylko w przypadku uzyskania minimum 25% punktów z całego sprawdzianu, natomiast w pracach klasowych, bez ustalonej punktacji, warunkowo za zgodą nauczyciela (warunek to praca wskazująca na merytoryczne przygotowanie ucznia do pracy pisemnej);
 3. w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zgłosić, w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły, chęć poprawienia danego sprawdzianu. Termin poprawy zostaje ustalony z nauczycielem.

5.Przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym  posiedzeniem Rady Nauczycieli poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach  klasyfikacyjnych w terminie pięciu dni. O zagrożeniu roczną oceną niedostateczną należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Nauczycieli.

6.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna  może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Procedura egzaminu klasyfikacyjnego jest zwarta w rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 r.

 • 17. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich zgodnie z    rozporządzeniem  MENiS z dnia 7 września 2004 r. § 19.

7.Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania- wychowawca klasy .Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na pozostałe oceny klasyfikacyjne oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły .Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych przedmiotów edukacyjnych i zachowania  została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny .Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia. Procedury sprawdzianu określa RMENiS z 7 września 2004 r.§ 17

8.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na wniosek niesklasyfikowanego ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności rada nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w pierwszym tygodniu po zakończeniu roku szkolnego. Procedury przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określone zostały w RMENiS z 7 września 2004 r. §17

Egzamin klasyfikacyjny zdaje  również uczeń realizujący  indywidualny tok lub program nauki. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem  i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ). Zasadę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego zawiera oddzielny regulamin.

9.Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego ma prawo do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7 września 2004 r. § 19.

10.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania jako obowiązkowe uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe od stopnia niedostatecznego.

11.Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora -jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji

Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę ( semestr ). W wyjątkowych sytuacjach Rada Nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

Uczeń  kończy Społeczne Liceum Ogólnokształcące jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

12.Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych (w tym religii i seminariów) średnią ocen co najmniej  4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem.

13.Absolwent, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

14.W stosunku do uczniów, u których na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, decyzję o obniżeniu wymagań edukacyjnych podejmuje Rada Nauczycieli oddzielną uchwałą. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają normy wymagań dla danego ucznia.

15.Jeżeli uczeń opuści 30% lekcji, nauczyciel ma prawo sprawdzić jego wiadomości z całego semestru i na podstawie uzyskanej oceny może wystawić ocenę końcową.

      16.Przyjmuje się jednolite kryteria procentowej oceny prac pisemnych:

– od 30%   do 49%                             dopuszczający

– od 50%   do 69%                             dostateczny

– od 70%   do 87%                             dobry

– od 88%   do 99%                             bardzo dobry

– 100%                                                 celujący

17.Nauczyciel jest zobowiązany do obniżenia poziomu nauczania w stosunku do uczniów, którzy posiadają opinię z poradni psychologicznej lub pedagogicznej.

18.W szkole  przyjmuje  się  następujące  ogólne  kryteria  poszczególnych stopni szkolnych,  obowiązujące  podczas  klasyfikacji  śródrocznej i rocznej:

 – stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

 1. swą wiedzą  i  umiejętnościami  znacznie  wykroczył  poza  program nauczania przedmiotu w danej klasie,  a  także  samodzielnie  i  twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że
 2. biegle  posługuje  się  swymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, a także  proponuje rozwiązania nietypowe                                                  lub
 3. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych  i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu dzielnicowym (gminnym)

albo

 1. posiada inne, porównywalne osiągnięcia,

 

– stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres  treści  programowych  określonych  programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co oznacza, że
 2. sprawnie posługuje  się  swymi  wiadomościami  i  umiejętnościami, rozwiązując  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i   praktyczne   ujęte programem nauczania i  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  w  nowych sytuacjach,

 

– stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował treści programowe w zakresie pozwalającym  na  zrozumienie większości  relacji między  elementami  wiedzy  z   danego   przedmiotu nauczania w danej klasie,

co oznacza, że

 1. b) poprawnie stosuje swe  wiadomości  i  umiejętności,   rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

 – stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował podstawowe treści  programowe  w  zakresie  umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się przedmiotu, co oznacza, że
 2. rozwiązuje typowe zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  średnim stopniu trudności,

 – stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

 1. a) ma  braki  w  opanowaniu  podstawowych  treści  programowych,   ale zrealizował wymagania  konieczne,  dające  mu  wiedzę  i   umiejętności niezbędne w dalszym życiu, co oznacza, że
 2. b) rozwiązuje – często tylko  dzięki  pomocy  nauczyciela  –  zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,

 – stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie  opanował  niezbędnego  minimum   podstawowych   wiadomości   i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej  klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają dalsze,  bezpośrednie  uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu,

co oznacza, że

 1. nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.”

Zasady przeprowadzenia egzaminu maturalnego określają RMENiS z dnia 7 września 2004r. oraz RMEN z dnia 8 września 2006r.

 

 

 • 52. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Zasady oceny zachowania określone w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września   2004 r .

Zgodnie z rozporządzeniem śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej ,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły ,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej ,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  osób ,
 6. godne , kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ,
 7. okazywanie szacunku innym osobom .

Przy wystawianiu oceny z zachowania stosuje się następującą skalę:

 • wzorowe ,
 • bardzo dobre ,
 • dobre ,
 • poprawne ,
 • nieodpowiednie ,
 • naganne

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły .

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  ( prawnych    opiekunów ) o warunkach   i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania .

Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu  opinii nauczycieli , uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają , że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych .

 

Kryteria ustalania oceny z zachowania .

 

OCENA WZOROWA ( WZ )

Wzorowy-mogący służyć za wzór, robiący coś w sposób doskonały, bez zarzutu, nie mając wad, doskonały, przykładny, idealny . Wzór- ten, kogo należy, warto naśladować, przykład, ideał ,wzór cnót, skromności i męstwa.

(Słownik języka polskiego, pod red .  M .Szymczaka ,tom 3 , s. 817) .

Uczeń uzyskuje ocenę wzorową, gdy spełnia wymagania na  ocenę  bardzo dobrą oraz

1)Wywiązuje się z obowiązków ucznia ;

– daje przykład dążeniem do rozwijania osobowości i   zainteresowań ,

– działa na rzecz innych , np. poprzez aktywne i   odpowiedzialne organizowanie

                    pomocy  koleżeńskiej , akcji charytatywnych , imprez   ogólnoszkolnych  ,

 – dostarcza usprawiedliwienia  na czas

 • nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej kolejne godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 3 usprawiedliwione spóźnienie – wyjątek stanowią udokumentowane badania lekarskie)

2) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;

 • wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska ,

3) Dba o honor i tradycje szkoły ;

4) Dba o piękno mowy ojczystej ;

5) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

7) Okazywanie szacunku innym osobom

OCENA BARDZO DOBRA (bdb)

 Bardzo-wysoki stopień intensywności, nasilenie, natężenie czegoś .

(Słownik języka polskiego, pod  red .M . Szymczaka , tom 1 , s. 124   ) .

 Uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą gdy spełnia wymagania na ocenę dobrą , oraz

 • Wywiązuje się z obowiązków ucznia ;
  • w pełni wykorzystuje swoje możliwości w nauce,
  • sumiennie i konsekwentnie uczestniczy w różnych formach działalności szkolnej,
  • opuścił nie więcej niż 2 godziny w semestrze bez usprawiedliwienia* i nie spóźnił się więcej niż 4 razy w ciągu semestru/
 • Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;
 • Dba o honor i tradycje szkoły ;
 • godnie reprezentuje  szkołę na zewnątrz ,
 • Dba o piękno mowy ojczystej ;
 • Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;
 • Godnie i kulturalnie zachowanie się w szkole i poza nią;
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz ,

 7)   Okazuje szacunek innym osobom

 

OCENA  DOBRA (db)

Dobry- godny naśladowania, zgodny z zasadami moralnymi, prawy, szlachetny, pilny, wartościowy, stosowny, właściwy.

(Słownik języka polskiego, pod  red .M . Szymczaka , tom 1 , s. 379 – 380    )

Ucznia otrzymującego ocenę dobrą musi charakteryzować:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;

 • osiąga pozytywne wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów na miarę

         swoich możliwości,

 • sumiennie przygotowuje się do zajęć i czynnie w nich uczestniczy,
 • opuścił nie więcej niż 3 – 8 godzin bez usprawiedliwienia w semestrze*, nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 5 usprawiedliwionych spóźnień).
 • przestrzega zapisów Statutu szkoły i doraźnych zarządzeń Dyrektora Szkoły,

                 Wychowawcy, Nauczycieli

 • rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia ,

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;

 • przestrzega zasady bezpieczeństwa ,
 • stosuje się do pozytywnych ustaleń Samorządu Uczniowskiego ,
 • w czasie lekcji i zajęć szkolnych nie stosuje telefon „komórki „

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły ;

 •   dba o dobre imię szkoły w szkole i poza nią

              4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej ;

 • dba o kulturę słowa ,

            5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • nie ulega nałogom ,
 • nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji ,
 • przestrzega regulaminy pracowni ,
 • nie stwarza niebezpiecznych sytuacji ,

              6)  Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 • dba o estetyczny wygląd (nie nosi odzieży odsłaniającej brzuch, nadmiernej ilości ozdób, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu; chłopcy nie mogą nosić kolczyków; uczeń nie farbuje włosów)
 • dba o otoczenie i środowisko naturalne ,

                   7)  Okazywanie szacunku innym osobom ;

 • nie dopuszcza   się bójek ,wyzwisk i  obraźliwych słów ,

OCENA POPRAWNA (pop)

Poprawny- zgodny z obowiązującymi normami, regułami, zgodny z obowiązującym konwenansem , nienaganny, przykładny, bez zarzutu.

(Słownik języka polskiego, pod  red .M . Szymczaka , tom  , s. 779  ) .

Ucznia otrzymującego ocenę poprawną charakteryzuje:

     1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;

 • z reguły wywiązuje się z obowiązków szkolnych ,
 • w przypadku uchyleń wykazuje wolę poprawy ,
 • z reguły przestrzega zapisów Statutu i doraźnych zarządzeń Dyrektora ,Wychowawcy

         i nauczycieli

 • opuścił nie więcej niż 9 – 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w semestrze,
 • nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej kolejne godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 6 nieusprawiedliwionych spóźnień – wyjątek stanowią udokumentowane badania lekarskie)

 • Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;

 • Dbałość o honor i tradycje szkoły,

                    4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej ;

 • przestrzega kultury zachowania i języka,

                  5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • nie stwarza niebezpiecznych sytuacji ,

                   6)  Przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i zdrowego stylu życia

          (nie nosi odzieży odsłaniającej brzuch, nadmiernej ilości ozdób, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu; chłopcy nie mogą nosić kolczyków; uczeń nie farbuje włosów)

 • nie nosi ekstrawaganckiego ubioru (odpowiednio ubiera się na uroczystości i imprezy szkolne)
 • nie prowokuje do bójek, kłótni i konfliktów

                      7)  Okazywanie szacunku innym osobom ;

 • reaguje na uwagi pracowników szkoły.

*   w przypadku wytężonej pracy na rzecz szkoły dopuszcza się anulowanie przy ocenie bardzo dobrej maksymalnie 2 godzin, przy ocenie dobrej 3 godzin nieusprawiedliwionych, przy czym uczeń nie może uzyskać oceny wyższej niż bardzo dobra. Decyzję o tym podejmuje wychowawca klasy.

OCENA NIEODPOWIEDNIA (ndp)

Nieodpowiedni – nie odpowiadający wymaganiom,  niewłaściwy, niestosowny, karygodny, zły, naganny .

(Słownik języka polskiego, pod  red .M .  Szymczaka , tom 2 , s. 244   ) .

Ucznia otrzymującego ocenę nieodpowiednią charakteryzuje:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;
 • lekceważy obowiązki szkolne ,
 • świadomie osiąga słabe wyniki a nauce ,
 • opuścił więcej niż 21 – 39 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia ,
 • nagminnie spóźnia się (powyżej 6 spóźnień w semestrze) ,
 • samodzielnie opuszcza budynek szkoły
 1. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;
  1. nie dba o kulturę zachowania i języka ,
  2. niewłaściwe zachowanie  na imprezach szkolnych np. apele , dyskoteki…,

      wyjazdach np. do teatru, kina

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły ;

                4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej ;

 • Nie stosuje właściwego słownictwa , przeklina …

             5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • Zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych ,

             6)  Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 • świadome i celowe niszczenie mienia (w szkole , na basenie , sali gimnastycznej ,

         podczas wyjazdów , itp. )

   • nie dba o estetyczny wygląd.

                7)  Okazywanie szacunku innym osobom:

 • nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, upomnienia ,
 • prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, odgraża się starszym ,
 • krzywdzi  innych
 • znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi .

OCENA NAGANNA  (nag)

1)  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :

 • nagminnie opuszcza lekcje /ma więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych/,
 • oszustwa, np. zwolnienia z lekcji ,
 • systematycznie nieprzygotowany do lekcji ,
 • kłamie ,ukrywa prawdę ,

  2)  Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;

 • nie przestrzega postanowień szkolnych ,

  3)  Dbałość o honor i tradycje szkoły

 • przedstawia niezgodny z prawdą obraz szkoły , pracowników ,
 • nie dba o estetyczny wygląd

                4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej ;

 • używa wulgaryzmów ; przekleństw ,

                 5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • jest dealerem narkotykowym ,
 • stosuje narkotyki lub inne środki odurzające , namawia innych ,ułatwia lub umożliwia   ich użycie .
 • pije alkohol , namawia innych ,
 • pali papierosy, namawia innych ,

               6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 • inicjuje bójki
 • świadomie niszczy mienie ,

                  7) Okazywanie szacunku innym osobom ;

 • nie wykonuje poleceń przełożonych.

U c z e ń gimnazjum i liceum który niewłaściwie postępuje, a uwagi , nagana nie zmieniają postępowania zostaje decyzją Rady Nauczycieli skreślony z listy uczniów.

Przy nieusprawiedliwionych 50 godzinach  uczeń również zostaje skreślony z listy uczniów.

8)  Uczeń, który w pierwszym półroczu miał obniżoną ocenę z zachowania ze względu na

     nieusprawiedliwione nieobecności, ma możliwość poprawienia tej oceny w klasyfikacji końcowo

     rocznej, jeśli w drugim półroczu wszystkie jego nieobecności będą usprawiedliwione i liczba

     godzin nieobecności znacznie się zmniejszyła.

 • 53. TRYB ODWOŁAWCZY.

 

 1. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się w terminie 1 tygodnia po radzie klasyfikacyjnej do dyrektora SLO od wystawionej przez nauczyciela oceny z określonego przedmiotu lub seminarium. Dyrektor może nakazać nauczycielowi  zmianę wystawionej oceny, jeśli tryb wystawienia oceny nie został zachowany. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.

 1. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania.

W sytuacji nie przystąpienia przez ucznia do ustawy procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym ( jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. Uczeń nie ma prawa do poprawiania oceny uzyskanej jeśli zaistniała sytuacja nie przystąpienia do procedury oceniania w terminie określonym przez nauczyciela.

VIII.       REKRUTACJA DO SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 1. Klasa może liczyć 20 osób
 2. Punkty wyliczane są zgodnie z algorytmem

A + B + C + D + E

przy czym

A – to liczba punktów z egzaminu państwowego sprawdzającego wiedzę – maksymalnie 100 punktów (uczniowie, którzy na egzaminie gimnazjalnym uzyskają poniżej 40%, nie zostaną przyjęci do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego)

B – liczba punktów określona w sposób następujący:

                  – liczbowo określona ocena z j. polskiego x 2 (maksymalnie 12 punktów)

                  – liczbowo określona ocena z j. angielskiego x 2 (maksymalnie 12 punktów)

                  – liczbowo określona ocena z matematyki x 2 (maksymalnie 12 punktów)

– liczbowo określona ocena z przedmiotu wybranego przez kandydata (historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, fizyka, chemia) x 2 (maksymalnie 12 punktów)

C – to punkty uzyskane z przeliczenia osiągnięć – zajęcie w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i szkolny związek sportowy miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej wojewódzkim (brane będą pod uwagę wyłącznie osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum):

                  – maksymalnie 3 konkursy lub imprezy sportowe – każdy po 6 punktów

                     (maksymalnie 18 punktów)

D – to punkty uzyskane na teście wewnętrznym przeprowadzonym przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące * – maksymalnie 40 punktów

E – to punkty za świadectwo z wyróżnieniem –  6 punktów

– w przypadku oceny wzorowej z zachowania 4 punkty;

– w przypadku oceny bardzo dobrej – 2 punkty

– absolwenci Społecznego Gimnazjum otrzymują 10 punktów

Suma wszystkich punktów posłuży do stworzenia rankingu, z którego pierwszych 20 uczniów zostanie przyjętych do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (z zastrzeżeniem*)

Uczniowie, którzy uzyskali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania nie będą przyjęci do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

Test z j. angielskiego odbędzie się w czerwcu –  w ostatnim tygodniu nauki. W tym samym dniu upływa termin wpłaty wpisowego, które wynosi 150% obowiązującej stawki czesnego. Brak wpłaty spowoduje, że uczeń nie zostanie umieszczony na liście rankingowej. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną.

Nauka w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym jest płatna. Wysokość miesięcznego czesnego ustala Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

*jeżeli uczeń otrzyma poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów nie będzie przyjęty – bez względu na miejsce w rankingu

IX  POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 • 54. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 55. Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.

 • 56. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 • 57. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • 58. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne.

 • 59. Zmian w Statucie Społecznego Gimnazjum dokonuje Zarząd Jarocińskiego

 Stowarzyszenia  Edukacyjnego na wniosek Rady Nauczycieli, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim.

 • 60. Zmiany w Statucie Społecznego Liceum mogą   nastąpić z urzędu tylko wtedy,  gdy

należy dostosować   jego  przepisy  do obowiązującego prawa . Poprawki  takie   wprowadza do Statutu

Zarząd  Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

 • 61. O likwidacji Społecznego   Liceum decyduje   Walne  Zgromadzenie   Członków

Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

 • 62. Szkołę można zlikwidować  z  końcem  roku  szkolnego . W tym przypadku Zarząd  Jarocińskiego

Stowarzyszenia  Edukacyjnego  jest  zobowiązany  co  najmniej   6  miesięcy  przed  terminem  likwidacji

zawiadomić  o  zamiarze likwidacji  rodziców , pełnoletnich uczniów i właściwego terytorialnie  Kuratora

Oświaty.

 • 63. Dokumentację przebiegu nauczania   zlikwidowanej  szkoły  przekazuje się właściwemu organowi

prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła.

 

……………………………..                                              ……………………………….

Jarocin, 4 lutego 2016 r.