Statut Społecznego Gimnazjum w Jarocinie

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Organem założycielskim i prowadzącym Społecznego Gimnazjum jest Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne z siedzibą w  Jarocinie, które jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej i  ma osobowość prawną.
 • 2. Społeczne Gimnazjum działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych dokonanego przez Zarząd Miejski w Jarocinie z dniem 1 września 2001 roku (3/2001), nadającego jednocześnie placówce uprawnienia szkoły publicznej.
 • 3. Społeczne Gimnazjum, zwane dalej Gimnazjum jest trzyletnią ponadpodstawową szkołą opartą na podbudowie programowej szkoły podstawowej, które w cyklu 3-letnim kształci i wychowuje uczniów zgodnie z celami i zadaniami systemu oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4. Siedzibą Gimnazjum jest miasto Jarocin.
 • 5. Majątek szkoły pochodzi z czesnego, wpisowego, zapisów, subwencji, dotacji i darowizn.
 • 6. Nauka w Gimnazjum jest odpłatna. Czesne ustala Zarząd JSE w oparciu o propozycje dyrektora placówki, wynikające z potrzeb szkoły.
 • 7. Wpisowe dotyczy wszystkich nowoprzyjętych uczniów Gimnazjum i wynosi 150% czesnego.
 • 8. Rodzice mają prawo do ulgi w czesnym, jeśli do szkoły uczęszcza równocześnie więcej niż 1 dziecko – decyzję o przyznaniu ulgi podejmuje Zarząd w porozumieniu z Dyrektorem Społecznego Gimnazjum.
 • 7. Z obowiązku opłaty czesnego za naukę w Społecznej Szkole Podstawowej zwolnione są dzieci pracowników zatrudnionych z Zespole Szkół Społecznych na podstawie umowy o pracę.
 1. II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
 • 9. Szkoła jest instytucją wychowującą i kształcącą zgodnie z humanistycznym systemem wartości, tradycjami narodu polskiego, jego historii i kultury oraz ogólnoludzkimi normami moralnymi.
 • 10. Szkoła wychowuje uczniów w duchu tolerancji, partnerstwa, wolności wyznaniowej i równości.
 • 11. Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój swoich uczniów.
 • 12. W trzyletnim cyklu kształcenia Gimnazjum prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty , a w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
 1. a) realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego zatwierdzoną przez MENiS
 2. b) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
 3. c) udział w warsztatach przedmiotowych,
 4. d) systematyczny kontakt z pracownikami naukowymi szkół wyższych.
 • 13. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
 1. a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
 2. b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 3. c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 • 14. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
 1. a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 2. b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
 3. c) realizowanie programu wychowawczego.
 • 15. Szkoła gwarantuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, wyjść poza teren szkoły, w czasie wycieczek, biwaków, obozów szkoleniowych i imprez szkolnych.
 • 16. Szkoła wspiera rozwój zainteresowań uczniów oraz przygotowuje do olimpiad przedmiotowych i konkursów.
 • 17. Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zasadach partnerskich w procesie edukacyjnym oraz działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami.

III.  ORGANY GIMNAZJUM

 • 18. Organami gimnazjum są:

1) Dyrektor

2) Rada Nauczycieli

3) Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

4) Samorząd Uczniowski

 • 19. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w gimnazjum.
 1. DYREKTOR GIMNAZJUM – powoływany przez Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego:
 2. a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą gimnazjum,
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
 4. przewodniczy Radzie Nauczycieli,
 5. realizuje uchwały Rady Nauczycieli, jeżeli są zgodne z prawem; niezgodne zaś wstrzymuje  i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
 6. za zgodą Zarządu Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego ustanawia stanowisko wicedyrektora powierzając je wybranej przez siebie osobie,
 7. zatrudnia i zwalnia osoby uczące i pracowników obsługi (zgodnie z § 30) ,
 8. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,
 9. w ramach ustalonych zasad przez organ prowadzący dysponuje środkami finansowymi ,
 10. opracowuje arkusz organizacyjny,
 11. dba o powierzone mienie,
 12. wydaje polecenia służbowe,
 13. dokonuje oceny osób uczących,

ł)    kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne zezwalające na realizację tego obowiązku poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,

 1. reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,
 2. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Nauczycieli i Samorządem Uczniowskim,
 3. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,
 4. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami, prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, w uzgodnieniu z Zarządem Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego decyduje o nauczaniu indywidualnym.
 1. ZASTĘPCA DYREKTORA GIMNAZJUM:
 2. a) prowadzi sprawy pedagogiczne w Społecznym Gimnazjum,
 3. b) prowadzi dokumentację związaną z zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym,
 4. c) przeprowadza próbne egzaminy gimnazjalne,
 5. d) zajmuje się mierzeniem jakości pracy szkoły,
 6. e) w miarę możliwości nieodpłatnie zastępuje nieobecnych nauczycieli.
 1. RADA NAUCZYCIELI:
 2. zatwierdza plany pracy gimnazjum,
 3. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 5. deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
 6. opiniuje tygodniowy podział godzin,
 7. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów.

2.1. Rada Nauczycieli Społecznego Gimnazjum w Jarocinie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy uczący w gimnazjum. Rada Nauczycieli ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Rady. W przypadku równości głosów, głos decydujący podejmuje dyrektor szkoły – przewodniczący Rady Nauczycieli. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego. W posiedzeniach Rady Nauczycieli mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele pozostałych organów szkoły.

 1. PRACOWNIK SEKRETARIATU:
 2. załatwia korespondencję przychodzącą i wychodzącą,
 3. zobowiązuje się do zabezpieczania korespondencji przychodzącej przez odpowiednią rejestrację, przekazanie i przechowywanie,
 4. w celu rozliczenia korespondencji wychodzącej prowadzi rejestr znaczków,
 5. obsługuje komputer i kserokopiarkę,
 6. prowadzi pełną obsługę biura, tj. obsługuje centralkę telefoniczną, udziela informacji w sposób taktowny i kompetentny, załatwia sprawy bieżące, telefonicznie i bezpośrednio obsługuje interesantów (prowadzi wstępny wywiad, kto powinien załatwić daną sprawę – dyrektor, bądź inny pracownik szkoły),
 7. prowadzi terminarz zajęć, kontroluje ważne terminy obowiązujące Dyrektora Szkoły oraz wykonywanie jego poleceń,
 8. załatwia sprawy niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Sekretariatu, tzn. zakupuje i rozlicza materiały biurowe, przygotowuje delegacje, prowadzi dokumentację uczniów Społecznego Gimnazjum, prowadzi kasę i dokumentację z nią związaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzi sprawy kadrowe pracowników Społecznego Gimnazjum, przechowuje i archiwizuje dokumentację szkolną.
 1. WOŹNY – KONSERWATOR:
 2. obsługuje piec c.o.,
 3. wykonuje prace naprawcze i konserwatoryjne w budynku i obejściu Społecznego Gimnazjum,
 4. sprząta budynek szkoły,
 5. otwiera bramę główną,
 6. otwiera furtkę.
 1. ZARZĄD JAROCIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO:
 2. występuje do Rady Nauczycieli i Dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami odnośnie wszystkich spraw dotyczących oświaty, organizacji i życia szkoły,
 3. udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
 4. działa na rzecz stałej poprawy bazy placówki,
 5. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
 6. współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 7. współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum.

3.1. Szczegółowe zasady i tryb działania JSE określa jego Statut, który ustala między innymi:

 1. kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,
 2. organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
 3. tryb podejmowania uchwał,
 4. zasady wydatkowania funduszy.

3.2. Regulamin opracowuje Zarząd. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne członków.

 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

4.1. Reprezentuje interesy uczniów gimnazjum w zakresie:

 1. oceniania, klasyfikowania i promowania,
 2. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

– trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dzienne,

– dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.

4.2. Przedstawia Radzie Nauczycieli oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do zapoznania się z normami wymagań z poszczególnych przedmiotów
 3. prawo do życia szkolnego,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4.3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności                                         uczniowskiej.

 • 20. Zasady rozwiązywania konfliktów:
 1. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto. Reprezentuje interesy Rady Nauczycieli na zewnątrz i dba o ich autorytet. Bezpośrednio współpracuje ze społecznym organem gimnazjum tj. Radą Rodziców. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych   organów   narusza   interesy   szkoły   i     nie  służy   rozwojowi    jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 1. Ustala się sposób postępowania uczniów w sprawach spornych:
 2. uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
 3. przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem-opiekunem przedstawia sprawę nauczy- cielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,
 4. sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

 1. ORGANIZACJA GIMNAZJUM
 • 21. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich a także innych przerw wynikających ze zdarzeń losowych ustala Dyrektor.
 • 22. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący.
 • 23. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 20. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem. W szkole obowiązkowo realizuje się język angielski jako język obcy nowożytny. Drugim obowiązkowym językiem obcym nowożytnym w Społecznym Gimnazjum jest język niemiecki.
 • 24. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 • 25. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Niektóre zajęcia obowiązkowe czy koła zainteresowań mogą być prowadzone w grupach mniejszych niż klasa, a jeśli przepisy szczegółowe zezwalają na prowadzenie ich poza systemem lekcyjnym, mogą być prowadzone poza szkołą podczas wycieczek i wyjazdów na obozy szkoleniowe.
 • 25. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Sposób korzystania z biblioteki określa osobny regulamin.
 • 26.1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest poddanie się procedurze kwalifikacyjnej.
 • 26.2. Laureaci konkursów szczebla wojewódzkiego nie podlegają procedurze kwalifikacyjnej.
 • 26.3. Tryb i termin przeprowadzania naboru określa odrębny regulamin przygotowany przez Dyrektora szkoły.
 • 26.4.. Przyjęcie do szkoły następuje na podstawie uchwały Komisji Rekrutacyjnej.
 1. NAUCZYCIELE I INNI  PRACOWNICY GIMNAZJUM
 • 27. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli i pracowników obsługi na zasadach najkorzystniejszych dla poziomu nauczania i możliwości finansowych szkoły. Zakres obowiązków, czas pracy i wynagrodzenie ustala Dyrektor Społecznego Gimnazjum.
 • 28. Nauczyciel jest osobą decydującą w procesie nauczania. Jego praca jest traktowana jako akt twórczy. Szkoła dba by nauczyciele posiadali odpowiednie kwalifikacje i walory osobiste.

 

 • 29. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
 1. Do obowiązków nauczyciela należy:
 2. kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp,
 3. przestrzegać zapisów statutowych,
 4. zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 5. usuwać drobne usterki względnie zgłaszać je Dyrektorowi,
 6. w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
 7. na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
 8. pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 9. przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
 10. dbać o poprawność językową uczniów,
 11. stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 12. podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
 13. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

ł)   wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,

 1. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Rad Nauczycieli,
 2. stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
 • 30. Dyrektor Społecznego Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania.
 2. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli.
 3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia nauki

przez uczniów tej klasy.

 • 31. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
 4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa winien:
 5. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 6. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający

wychowanie pro rodzinne,

 1. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
 2. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
 3. współpracować z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarocinie,
 4. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
 5. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 6. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
 7. kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu

godności osoby ludzkiej

 1. utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu ucznia,
 2. powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed planowanym posiedzeniem Rady Nauczycieli,
 3. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych/rocznych,

ł)  powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych odnośnie zachowania oraz stopni semestral-nych i rocznych dokonuje się drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny,

 1. m) organizować zebrania klasowe z rodzicami,
 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne ).
 1. UCZNIOWIE GIMNAZJUM
 • 32. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
 • 33. Uczeń Społecznego Gimnazjum ma prawo:
 1. informacji na temat wymagań oraz metod nauczania,
 2. jawnej i umotywowanej oceny,
 3. posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania,
 4. korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 5. tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 6. poszanowania swojej godności,
 7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 8. swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,
 9. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 10. nietykalności osobistej,
 11. bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 12. korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

ł)  korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych,

 1. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 2. korzystania, poza zajęciami edukacyjnymi, z telefonu komórkowego w trybie milczącym.
 • 34. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
 2. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 3. wystrzegać się szkodliwych nałogów,
 4. naprawiać wyrządzone szkody materialne,
 5. przestrzegania zasad kultury współżycia,
 6. dbania o honor i tradycję szkoły,
 7. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
 8. zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 21, o ile brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,
 9. okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym

poprzez społecznie akceptowane formy,

 1. przebywać na terenie szkoły podczas odbywania się zaplanowanych zajęć lekcyjnych. Jeżeli uczeń w tym czasie opuści szkołę, nauczyciele i dyrekcja nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo,
 2. przed zajęciami edukacyjnymi wyłączyć i schować telefon komórkowy,
 3. uczniowie klas gimnazjum od roku szkolnego 2010/2011 mają obowiązek zrealizować projekt edukacyjny, określony jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, współpracę w grupie oraz dyskusje.

Dyrektor Społecznego Gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji w/w projektu realizowanego w klasie II gimnazjum.

Projekt powinien trwać od 2 tygodni do 3 miesięcy.

Każda grupa liczy maksymalnie 6 osób.

Każdy uczeń przystępujący do projektu otrzyma kartę pracy, którą na bieżąco wypełnia nauczyciel prowadzący projekt. Karta o której mowa będzie stanowiła podstawę do oceny z zachowania.

Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji wspomnianego przedsięwzięcia zgodnego z nową podstawą programową.

Zakres tematyczny na dany rok szkolny zostanie opracowany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele tworzą grupy: humanistyczno – językową oraz matematyczno – przyrodniczą. Dodatkowo temat projektu proponuje wychowawca klasy oraz opiekun samorządu szkolnego.

Nauczyciele z dwóch grup mogą poprosić o pomoc nauczycieli techniki, informatyki oraz przedsiębiorczości.

Uczniowie realizują tematy do wyboru z  w/w bloków.

Do 30 września w klasach drugich każdego roku uczniowie zapoznają się z tematami a do końca października zgłaszają swój udział w wybranym projekcie.

Projekt o którym mowa powinien obejmować następujące etapy:

 • wybór temat projektu,
 • określenie celów,
 • zaplanowanie etapów realizacji,
 • wykonanie zaplanowanych działań,
 • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

Zakończony przez ucznia projekt podlega ocenie opisowej przez nauczyciela danego przedmiotu.

Do oceny projektu przyjmuje się obowiązujące kryteria procentowe przyjęte w Społecznym Gimnazjum. 100% stanowi maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania według karty pracy (Załącznik nr 1).

Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest obowiązkowy i  będzie brany pod uwagę przy wystawianiu ocen z zachowania.

Każdemu uczniowi na świadectwie ukończenia gimnazjum umieszczony zostanie stosowny zapis na temat udziału ucznia w projekcie.

Na ostatniej radzie pedagogicznej przed nowym rokiem szkolnym każda z grup wybiera lidera.

ł)  1. usprawiedliwiać nieobecność w szkole w terminie nieprzekraczającym 7 dni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwień dokonuje rodzic (opiekun prawny). Wychowawca obligatoryjnie usprawiedliwi nieobecność ucznia potwierdzoną zwolnieniem lekarskim, natomiast oświadczenia rodziców nie są dokumentem urzędowym i ich zasadność podlega ocenie wychowawcy klasy – nie każdy z podawanych w oświadczeniach powodów usprawiedliwia nieobecność w szkole.

 1. Formę usprawiedliwienia określa wychowawca.
 2. Zwolnienia z lekcji. Zwolnień z zajęć dokonuje wychowawca lub nauczyciel uczący, przed lekcjami z których uczeń jest zwolniony.
 • 35. Uczeń wyróżniający się w nauce, uczestniczący w olimpiadach i konkursach wiedzy, zawodach sportowych lub z innego powodu zasługujący na uznanie może otrzymać następujące nagrody:
 1. pochwałę na forum klasy lub szkoły
 2. list pochwalny dla ucznia i rodziców
 3. dyplom i nagrody rzeczowe lub pieniężne,
 4. stypendium naukowe przyznane przez Radę Nauczycieli.
 • 36. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, JSE; po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli.
 • 37. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez JSE.
 • 38. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 39. Ustala się następujące rodzaje kar:
 1. upomnienie wychowawcy wobec ucznia,
 2. nagana wychowawcy wobec ucznia,
 3. nagana dyrektora,
 4. pisemne powiadomienie rodziców o możliwości skreślenia dziecka z listy uczniów Gimnazjum,
 5. skreślenie z listy uczniów.
 • 40. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.
 • 41. Na podstawie uchwały Rady Nauczycieli Dyrektor Społecznego Gimnazjum może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
 1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
 2. dopuszcza się kradzieży,
 3. wchodzi w kolizję z prawem,
 4. demoralizuje innych uczniów,
 5. permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum,
 6. lekceważy obowiązki ucznia,
 7. rozprowadza środki odurzające,
 8. pije alkohol na terenie szkoły bądź pozostaje pod wpływem alkoholu na terenie szkoły.
 9. Jeżeli rodzice przez okres 3 miesięcy nie płacą czesnego i nie dochodzi do ugody z dyrekcją szkoły co do terminu spłaty zadłużenia, Rada Nauczycieli podejmuje uchwałę  o skreśleniu dziecka z listy uczniów,
 10. opuści bez usprawiedliwienia 50 godzin lekcyjnych w semestrze,
 • 42. Jeżeli dochodzi do wykreślenia dziecka z listy uczniów w związku z naruszeniem paragrafu 47, to nie muszą być jednocześnie wyczerpane kary z § 45 pkt a-e.

VII.   SYSTEM  OCENIANIA  WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 • 43. CELE I  ZASADY  OGÓLNE  OCENIANIA  OSIĄGNIĘĆ  EDUKACYJNYCH.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania  i formułowaniu oceny. Przy ustalaniu oceny należy uwzględnić wiadomości i umiejętności ucznia oraz jego postawy.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 2. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

i postępach w tym zakresie,

 1. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 2. motywowanie ucznia do dalszej pracy
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 2. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych przez informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów)
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach zamieszczonych poniżej
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
 5. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru).
 1. Skala oceniania bieżącego i klasyfikacji semestralnej oraz rocznej

z zajęć edukacyjnych

– celujący                          – 6

– bardzo dobry                  – 5

– dobry                              – 4

– dostateczny                    – 3

– dopuszczający                – 2

– niedostateczny               – 1

W klasyfikacji bieżącej i semestralnej można stosować plusy (+) i minusy (-)

 1. Zasady oceniania z religii ( etyki ) regulują odrębne przepisy.

 

 • 44. ZASADY OCENIANIA

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów ) o zasadach oceniania zachowania. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki . przy czym decyzję o jego zwolnieniu z zajęć podejmuje dyrektor SG na podstawie opinii o ograniczeniu możliwości uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia semestralnego lub całorocznego z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej „zwolniony”..
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice ucznia (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu w postaci kopii ksero po wcześniej złożonej prośbie w systemie elektronicznym Librus. Przygotowaną przez nauczyciela kopię sprawdzianu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły. Ze względu na to, że różne pisemne formy sprawdzania wiedzy są objęte prawami autorskimi, rodzic zobowiązuje się podpisać oświadczenie, że nie będzie udostępniał arkusza osobom trzecim. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Szkoła ma obowiązek powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach roczną niedostateczną oceną w terminie 1 miesiąca przed planowaną radą klasyfikacyjną. Rodzice otrzymują informację o zagrożeniu oceną niedostateczną wyłącznie drogą elektroniczną przez wpis w systemie Librus. Uczeń musi zostać poinformowany o ocenie semestralnej i rocznej na pięć dni przed radą klasyfikacyjną.

3.Ocena semestralna winna być wystawiona na podstawie takiej ilości ocen ile jest godzin danego przedmiotu plus jeden, nie mniej jednak niż na podstawie trzech ocen. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie wszystkich ocen. Terminy sprawdzianów prac klasowych muszą być uczniom podane z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu jednego dnia nauki można przeprowadzić jeden sprawdzian lub jedną pracę klasową- obejmują one treści jednego lub kilku działów. Kartkówki mogą być przeprowadzone bez wcześniejszej zapowiedzi i mogą obejmować treści dwóch jednostek lekcyjnych. W  ciągu jednego dnia liczba kartkówek jest dowolna. Można przeprowadzić trzy sprawdziany ( prace klasowe) w ciągu  tygodnia. Jeżeli jest przełożony sprawdzian na późniejszy termin ze względu na prośbę uczniów lub nieobecność nauczyciela, nie obowiązuje zapis pozwalający na jeden sprawdzian (pracę klasową) w ciągu dnia lub trzy w ciągu tygodnia.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według określonej skali  oraz oceny zachowania i przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej w formie i w czasie ustalonym przez nauczyciela:
 2. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie,
 3. w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, jednak tylko w przypadku uzyskania minimum 25% punktów z całego sprawdzianu, natomiast w pracach klasowych, bez ustalonej punktacji, warunkowo za zgodą nauczyciela (warunek to praca wskazująca na merytoryczne przygotowanie ucznia do pracy pisemnej);
 4. w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zgłosić w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły, chęć poprawienia danego sprawdzianu. Termin poprawy zostaje ustalony z nauczycielem.
 1. Przed końcowym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Nauczycieli poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach  klasyfikacyjnych w terminie pięciu dni od daty planowanej rady klasyfikacyjnej. O rocznej ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Nauczycieli. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć edukacyjnych zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która pracuje zgodnie z przepisami określonymi w RMENiS z dnia 7 września 2004r.. uczeń zdaje egzamin sprawdzający, którego procedury określone są w §17.
 1. Ustalona przez nauczyciela roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania- wychowawca klasy .Ustalona przez wychowawcę roczna ocena zachowania jest ostateczna. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalania oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) niesklasyfikowany uczeń z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin kwalifikacyjny jeżeli Rada Nauczycieli wyrazi na to zgodę. Procedury przeprowadzania egzaminu określa RMENiS z dnia 7 września 2004r. §15.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje  również uczeń realizujący  indywidualny tok lub program nauki. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem  i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ). Zasadę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego zawiera oddzielny regulamin.

 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania jako obowiązkowe uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego
 1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora -jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji

Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę ( semestr ). W wyjątkowych sytuacjach Rada Nauczycieli może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Rada Nauczycieli może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej z jedną oceną niedostateczną.

Uczeń kończy Społeczne Gimnazjum  jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń kończy również Społeczne Gimnazjum jeżeli przystąpił do egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego powtarza ostatnią klasę z zastrzeżeniem §46 pkt 3 RMENiS z dnia 7 września 2004r.. Procedury przeprowadzenia egzaminu określa RMENiS z dnia 7 września 2004r. § 37,38,39,40,41,42,43,44. ..

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych (w tym religii ) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo   ukończenia szkoły stwierdzające odpowiednio uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
 2. Laureat konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim w gimnazjum i finalista olimpiady przedmiotowej w gimnazjum otrzymuje ocenę celującą z danych zajęć edukacyjnych. Laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu po przedstawieniu zaświadczenia oraz otrzymuje z tej części maksymalną ilość punktów.
 1. W stosunku do uczniów, u których na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, decyzję o obniżeniu wymagań edukacyjnych podejmuje Rada Nauczycieli oddzielną uchwałą. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają normy wymagań dla danego ucznia.
 1. Jeżeli uczeń opuści 30% lekcji, nauczyciel ma prawo sprawdzić jego wiadomości z całego semestru i na podstawie uzyskanej oceny może wystawić ocenę końcową.
 1. Przyjmuje się jednolite kryteria procentowej oceny prac pisemnych:

– od 30%   do 49%                 dopuszczający

– od 50%   do 69%                 dostateczny

– od 70%   do 87%                 dobry

– od 88%   do 99%                 bardzo dobry

– 100%                                    celujący

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do obniżenia poziomu nauczania w stosunku do uczniów, którzy posiadają opinię z poradni psychologicznej lub pedagogicznej.
 2. W szkole przyjmuje  się  następujące  ogólne  kryteria  poszczególnych stopni szkolnych,  obowiązujące  podczas  klasyfikacji  semestralnej  i końcoworocznej:

stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

 1. swą wiedzą  i  umiejętnościami  znacznie  wykroczył  poza  program nauczania przedmiotu w danej klasie,  a  także  samodzielnie  i  twórczo rozwija własne uzdolnienia, co oznacza, że
 2. biegle  posługuje  się  swymi  wiadomościami  i  umiejętnościami  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, a także  proponuje rozwiązania nietypowe                                                  lub
 3. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych  i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu dzielnicowym (gminnym)

albo

 1. posiada inne, porównywalne osiągnięcia,

 

 

– stopień bardzo dobry (5) otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres  treści  programowych  określonych  programem nauczania przedmiotu w danej klasie, co oznacza, że
 2. sprawnie posługuje  się  swymi  wiadomościami  i  umiejętnościami, rozwiązując  samodzielnie  problemy  teoretyczne  i   praktyczne   ujęte programem nauczania i  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  w  nowych sytuacjach,

 

– stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował treści programowe w zakresie pozwalającym  na  zrozumienie większości  relacji między  elementami  wiedzy  z   danego   przedmiotu nauczania w danej klasie,

co oznacza, że

 1. b) poprawnie stosuje swe  wiadomości  i  umiejętności,   rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

 – stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował podstawowe treści  programowe  w  zakresie  umożliwiającym osiąganie postępów w dalszym uczeniu się przedmiotu, co oznacza, że
 2. rozwiązuje typowe zadania  teoretyczne  lub  praktyczne  o  średnim stopniu trudności,

 – stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

 1. a) ma  braki  w  opanowaniu  podstawowych  treści  programowych,   ale zrealizował wymagania  konieczne,  dające  mu  wiedzę  i   umiejętności niezbędne w dalszym życiu, co oznacza, że
 2. b) rozwiązuje – często tylko  dzięki  pomocy  nauczyciela  –  zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,

 – stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie  opanował  niezbędnego  minimum   podstawowych   wiadomości   i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej  klasie, a braki w tym zakresie uniemożliwiają dalsze,  bezpośrednie  uzyskiwanie postępów z tego przedmiotu,

co oznacza, że

 1. nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.”
 • 45. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

Zasady oceny zachowania określone w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września   2004 r .

Zgodnie z rozporządzeniem śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej ,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły ,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej ,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych  osób ,
 6. godne , kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ,
 7. okazywanie szacunku innym osobom .

Przy wystawianiu oceny z zachowania stosuje się następującą skalę:

 • wzorowe ,
 • bardzo dobre ,
 • dobre ,
 • poprawne ,
 • nieodpowiednie ,
 • naganne

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na :

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ,
 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły .

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  ( prawnych    opiekunów ) o warunkach   i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania .

Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu  opinii nauczycieli , uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają , że roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone  w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych .

 

Kryteria ustalania oceny z zachowania .

 

OCENA WZOROWA ( WZ )

Wzorowy-mogący służyć za wzór, robiący coś w sposób doskonały, bez zarzutu, nie mając wad, doskonały, przykładny, idealny . Wzór- ten, kogo należy, warto naśladować, przykład, ideał ,wzór cnót, skromności i męstwa.

(Słownik języka polskiego, pod red .  M .Szymczaka ,tom 3 , s. 817) .

Uczeń uzyskuje ocenę wzorową, gdy spełnia wymagania na  ocenę  bardzo dobrą oraz

1) Wywiązuje się z obowiązków ucznia ;

– daje przykład dążeniem do rozwijania osobowości i   zainteresowań ,

– działa na rzecz innych , np. poprzez aktywne i   odpowiedzialne organizowanie

pomocy  koleżeńskiej , akcji charytatywnych , imprez   ogólnoszkolnych  ,

– dostarcza usprawiedliwienia  na czas

 • nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej kolejne godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 3 usprawiedliwione spóźnienie – wyjątek stanowią udokumentowane badania lekarskie)

2) Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;

 • wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska ,

3) Dba o honor i tradycje szkoły ;

4) Dba o piękno mowy ojczystej ;

5) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6) Godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

7) Okazywanie szacunku innym osobom

8) W projekcie edukacyjnym ocenę  wzorową otrzymuje uczeń będący liderem grupy, oraz motywujący zespół do pracy, który rzetelnie i terminowo wykonuje przydzielone zadania. Podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu. W karcie pracy uczeń otrzymał w punktacji 5 i 6.

OCENA BARDZO DOBRA (bdb)

Bardzo-wysoki stopień intensywności, nasilenie, natężenie czegoś .

(Słownik języka polskiego, pod  red .M . Szymczaka , tom 1 , s. 124   ) .

 Uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą gdy spełnia wymagania na ocenę dobrą , oraz

 • Wywiązuje się z obowiązków ucznia ;
  • w pełni wykorzystuje swoje możliwości w nauce,
  • sumiennie i konsekwentnie uczestniczy w różnych formach działalności szkolnej,
  • ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione w semestrze* i nie spóźnił się więcej niż 4 razy w ciągu semestru.
 • Postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;
 • Dba o honor i tradycje szkoły ;
 • godnie reprezentuje  szkołę na zewnątrz ,
 • Dba o piękno mowy ojczystej ;
 • Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;
 • Godnie i kulturalnie zachowanie się w szkole i poza nią;
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz ,
 • Okazuje szacunek innym osobom
 • W projekcie edukacyjnym ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który terminowo i rzetelnie wykonuje przydzielone zadania oraz otrzymał pozytywną ocenę zespołu. W karcie pracy uczeń otrzymał w punktacji 4 i 5.

 

OCENA  DOBRA (db)

Dobry- godny naśladowania, zgodny z zasadami moralnymi, prawy, szlachetny, pilny, wartościowy, stosowny, właściwy.

(Słownik języka polskiego, pod  red .M . Szymczaka , tom 1 , s. 379 – 380)

Ucznia otrzymującego ocenę dobrą musi charakteryzować:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;

 osiąga pozytywne wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów na miarę

swoich możliwości,

 sumiennie przygotowuje się do zajęć i czynnie w nich uczestniczy,

 opuścił nie więcej niż 3 – 8 godzin bez usprawiedliwienia w semestrze*, nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 5 usprawiedliwionych spóźnień

 przestrzega zapisów Statutu szkoły i doraźnych zarządzeń Dyrektora Szkoły,   Wychowawcy, Nauczycieli

 • rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia ,

2) Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;

 • przestrzega zasady bezpieczeństwa ,
 • stosuje się do pozytywnych ustaleń Samorządu Uczniowskiego ,
 • w czasie lekcji i zajęć szkolnych nie stosuje telefon „komórki „

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły;

 dba o dobre imię szkoły w szkole i poza nią

4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej;

 • dba o kulturę słowa ,

5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • nie ulega nałogom ,
 • nie przynosi do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji ,
 • przestrzega regulaminy pracowni ,
 • nie stwarza niebezpiecznych sytuacji ,

6)  Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 • dba o estetyczny wygląd (nie nosi odzieży odsłaniającej brzuch, nadmiernej ilości ozdób, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu; chłopcy nie mogą nosić kolczyków; uczeń nie farbuje włosów)
 • dba o otoczenie i środowisko naturalne ,

7)  Okazywanie szacunku innym osobom ;

  nie dopuszcza   się bójek ,wyzwisk i  obraźliwych słów ,

8)  W projekcie edukacyjnym ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wywiązał się z przydzielonych zadań w trakcie których nauczyciel zaobserwował wystarczający poziom zaangażowania. Uczeń reaguje pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu. W karcie pracy uczeń otrzymał w punktacji 3 i 4.

OCENA POPRAWNA (pop)

Poprawny- zgodny z obowiązującymi normami, regułami, zgodny z obowiązującym konwenansem , nienaganny, przykładny, bez zarzutu.

(Słownik języka polskiego, pod  red .M . Szymczaka , tom  , s. 779  ) .

Ucznia otrzymującego ocenę poprawną charakteryzuje:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;

 • z reguły wywiązuje się z obowiązków szkolnych ,
 • w przypadku uchyleń wykazuje wolę poprawy ,
 • z reguły przestrzega zapisów Statutu i doraźnych zarządzeń Dyrektora ,Wychowawcy

i nauczycieli

 • opuścił nie więcej niż 9 – 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia w semestrze,
 • nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej kolejne godziny lekcyjne (w semestrze ma nie więcej niż 6 nieusprawiedliwionych spóźnień – wyjątek stanowią udokumentowane badania lekarskie)
 • Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;
 • Dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej ;

 • przestrzega kultury zachowania i języka,

5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • nie stwarza niebezpiecznych sytuacji ,

6)  Przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i zdrowego stylu życia

(nie nosi odzieży odsłaniającej brzuch, nadmiernej ilości ozdób, nie maluje paznokci, nie stosuje makijażu; chłopcy nie mogą nosić kolczyków; uczeń nie farbuje włosów)

 • nie nosi ekstrawaganckiego ubioru (odpowiednio ubiera się na uroczystości i imprezy szkolne)
 • nie prowokuje do bójek, kłótni i konfliktów

7)  Okazywanie szacunku innym osobom ;

  reaguje na uwagi pracowników szkoły.

8) W projekcie edukacyjnym ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który częściowo wywiązał się z zadań i miał problemy z terminowością ich realizacji. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole. W karcie pracy uczeń otrzymał w punktacji 2 i 3.

*   w przypadku wytężonej pracy na rzecz szkoły dopuszcza się anulowanie przy ocenie bardzo dobrej maksymalnie 2 godzin, przy ocenie dobrej 3 godzin nieusprawiedliwionych, przy czym uczeń nie może uzyskać oceny wyższej niż bardzo dobra. Decyzję o tym podejmuje wychowawca klasy.

OCENA NIEODPOWIEDNIA (ndp)

Nieodpowiedni – nie odpowiadający wymaganiom,  niewłaściwy, niestosowny, karygodny, zły, naganny .

(Słownik języka polskiego, pod  red .M .  Szymczaka , tom 2 , s. 244   ) .

Ucznia otrzymującego ocenę nieodpowiednią charakteryzuje:

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ;
 • lekceważy obowiązki szkolne ,
 • świadomie osiąga słabe wyniki a nauce ,
 • opuścił nie więcej niż 21 – 39 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia ,
 • nagminnie spóźnia się (więcej niż 6 razy w ciągu roku semestru),
 • samodzielnie opuszcza budynek szkoły
 1. Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;
  1. nie dba o kulturę zachowania i języka ,
  2. niewłaściwe zachowanie  na imprezach szkolnych np. apele , dyskoteki…,

wyjazdach np. do teatru, kina

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły ;

4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej ;

 • Nie stosuje właściwego słownictwa , przeklina …

5)  Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • Zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych ,

6)  Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 • świadome i celowe niszczenie mienia (w szkole , na basenie , sali gimnastycznej ,

podczas wyjazdów , itp. )

   • nie dba o estetyczny wygląd nosi odzież odsłaniającą brzuch, nadmierną ilość ozdób,  maluje paznokcie,  stosuje makijaż; chłopcy noszą kolczyki; uczniowie farbują włosy.

7)  Okazywanie szacunku innym osobom:

 • nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, upomnienia ,
 • prowokuje otoczenie swoim zachowaniem, odgraża się starszym ,
 • krzywdzi  innych
 • znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi .

8) W projekcie edukacyjnym ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie wywiązał się z zadań lecz nie zakłócał ich przebiegu oraz pracy grupy. Często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego. W karcie pracy uczeń otrzymał w punktacji 1 i 2.

* w przypadku wytężonej pracy na rzecz szkoły dopuszcza się anulowanie przy ocenie bardzo dobrej maksymalnie 2 godzin, przy ocenie dobrej 3 godzin nieusprawiedliwionych. Decyzję o tym podejmuje wychowawca.

 

 

OCENA NAGANNA  (nag)

1)  Wywiązywanie się z obowiązków ucznia :

 • nagminnie opuszcza lekcje /ma więcej niż 40 godzin nieusprawiedliwionych/,
 • oszustwa, np. zwolnienia z lekcji ,
 • systematycznie nieprzygotowany do lekcji ,
 • kłamie ,ukrywa prawdę ,

2)  Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej ;

 • nie przestrzega postanowień szkolnych ,

3)  Dbałość o honor i tradycje szkoły

 • przedstawia niezgodny z prawdą obraz szkoły , pracowników ,
 • nie dba o estetyczny wygląd nosi odzież odsłaniającą brzuch, nadmierną ilość ozdób,  maluje paznokcie,  stosuje makijaż; chłopcy noszą kolczyki; uczniowie farbują włosy.

4)  Dbałość o piękno mowy ojczystej ;

 • używa wulgaryzmów ; przekleństw ,

5) Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ;

 • jest dealerem narkotykowym ,
 • stosuje narkotyki lub inne środki odurzające , namawia innych ,ułatwia lub umożliwia   ich użycie .
 • pije alkohol , namawia innych ,
 • pali papierosy, namawia innych ,

6) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 • inicjuje bójki
 • świadomie niszczy mienie ,

7) Okazywanie szacunku innym osobom ;

 • nie wykonuje poleceń przełożonych.

8) W projekcie edukacyjnym ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wywiązał się z żadnego z zadań, utrudniał a wręcz uniemożliwiał realizację projektu. Nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

U c z e ń gimnazjum, który niewłaściwie postępuje, a uwagi , nagana nie zmieniają postępowania zostaje decyzją Rady Nauczycieli skreślony z listy uczniów.

Przy  nieusprawiedliwionych 50 godzinach lekcyjnych w semestrze uczeń również zostaje skreślony z listy uczniów

9) Uczeń, który w pierwszym półroczu miał obniżoną ocenę z zachowania ze względu na nieusprawiedliwione nieobecności, ma możliwość poprawienia tej oceny w klasyfikacji końcowo rocznej, jeśli w drugim półroczu wszystkie jego nieobecności będą usprawiedliwione i liczba godzin nieobecności znacznie się zmniejszyła.

 

 • 46. TRYB ODWOŁAWCZY.

 

 1. Uczeń i jego rodzice mogą odwołać się w terminie 1 tygodnia po radzie klasyfikacyjnej do dyrektora SG od wystawionej przez nauczyciela oceny z określonego przedmiotu lub seminarium. Dyrektor może nakazać nauczycielowi  zmianę wystawionej oceny, jeśli tryb wystawienia oceny nie został zachowany. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.
 1. W przypadku nie uczestniczenia w którejś z obowiązujących procedur oceniania, bez względu na jego przyczyny, uczeń ma obowiązek poddania się tej formie sprawdzania jego osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, jednak wyłącznie w czasie zajęć szkolnych z danego przedmiotu nauczania.

W sytuacji nie przystąpienia przez ucznia do ustawy procedury oceniania nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym ( jednak wyłącznie w toku zajęć szkolnych) sprawdzić czy uczeń opanował dane treści nauczania i umiejętności. Uczeń nie ma prawa do poprawiania oceny uzyskanej jeśli zaistniała sytuacja nie przystąpienia do procedury oceniania w terminie określonym przez nauczyciela.

VIII.  ZASADY  REKRUTACJI  DO  SPOŁECZNEGO  GIMNAZJUM

 1. Klasa może liczyć 20 osób
 2. Punkty wyliczane są zgodnie z algorytmem

A + B + C + D + E

przy czym

A – to liczba punktów z egzaminu państwowego sprawdzającego wiedzę (od 0 do 40 punktów)

B – liczba punktów za oceny z j.polskiego i matematyki (za ocenę cel. – 20 punktów; bdb – 17 punktów; db – 14 punktów; dst. – 10 punktów)

C – to punkty uzyskane z przeliczenia osiągnięć – zajęcie w konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i szkolny związek sportowy miejsca 1-3 na szczeblu co najmniej wojewódzkim (brane będą pod uwagę wyłącznie osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej):

– maksymalnie 3 konkursy lub imprezy sportowe – każdy po 6 punktów

(maksymalnie 18 punktów)

D – to punkty uzyskane na teście wewnętrznym z języka angielskiego przeprowadzonym przez Społeczne Gimnazjum  – maksymalnie 20 punktów*

E – to punkty za świadectwo z wyróżnieniem –  6 punktów

– w przypadku oceny wzorowej z zachowania 4 punkty;

– w przypadku oceny bardzo dobrej – 2 punkty

Suma wszystkich punktów posłuży do stworzenia rankingu, z którego pierwszych 18 uczniów zostanie przyjętych do Społecznego Gimnazjum – z zastrzeżeniem*

Uczniowie, którzy uzyskali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania nie zostaną przyjęci do Społecznego Gimnazjum.

Test z j.angielskiego odbędzie się w czerwcu –  w ostatnim tygodniu nauki. W tym samym dniu upływa termin wpłaty wpisowego, które wynosi 150% obowiązującej stawki czesnego. Brak wpłaty spowoduje, że uczeń nie zostanie umieszczony na liście rankingowej. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną.

Nauka w Społecznym Gimnazjum jest płatna. Wysokość miesięcznego czesnego ustala Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

* jeżeli uczeń otrzyma poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów nie będzie przyjęty – bez względu na miejsce w rankingu

 1. Tryb odwoławczy:

Od postanowień komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.

IX.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 • 46. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 47. Regulaminy określające działalność organów szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświatowym.
 • 48. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 • 49. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 50. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący Jarocińskie Stowarzyszenie Edukacyjne.
 • 51. Zmian w Statucie Społecznego Gimnazjum dokonuje Zarząd Jarocińskiego Stowarzyszenia

Edukacyjnego na wniosek Rady Nauczycieli, po konsultacji z Samorządem Uczniowskim.

 • 52. Zmiany w Statucie Społecznego Gimnazjum mogą nastąpić z urzędu tylko wtedy, gdy należy

dostosować jego przepisy do obowiązującego prawa. Poprawki takie wprowadza do Statutu

Zarząd  Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

 • 53. O likwidacji Społecznego Gimnazjum   decyduje   Walne  Zgromadzenie   Członków

Jarocińskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego.

 • 54. Szkołę można zlikwidować  z  końcem  roku  szkolnego . W tym przypadku Zarząd  Jarocińskiego

Stowarzyszenia  Edukacyjnego  jest  zobowiązany  co  najmniej   6  miesięcy  przed  terminem  likwidacji

zawiadomić  o  zamiarze likwidacji  rodziców, pełnoletnich uczniów i właściwego terytorialnie  Kuratora

Oświaty.

 • 55. Dokumentację przebiegu nauczania   zlikwidowanej  szkoły  przekazuje się właściwemu organowi

prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana szkoła.

…………………………………..                                  ………………………………

 

Jarocin, dnia 4 lutego 2016 r.

Zmiany w Statucie Społecznego Gimnazjum w Jarocinie przyjęte Uchwałą Zarządu JSE w Jarocinie dnia 19 września 2016 r.

 • 9 otrzymuje brzmienie :

Szkoła jest instytucją wychowującą i kształcącą zgodnie z humanistycznym systemem wartości, tradycjami narodu polskiego, jego historią i kulturą oraz uniwersalnymi wartościami moralnymi. Realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

W  § 12 dodaje się podpunkt e, który otrzymuje brzmienie:

W szkole jest prowadzony dziennik elektroniczny Librus.  Dziennik elektroniczny służy wymianie informacji między nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły ,

a rodzicami uczniów.

W § 19 pkt. 1  dodaje się podpunkty   t, u, w, które otrzymują brzmienie:

 1. t) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia nauczycieli , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

– zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne,

– materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

 1. u) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

      w)wykonuje czynności  związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.

W § 19 pkt. 3 dodaje się podpunkty  g, h  w brzmieniu:

 1. g) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny , w celu doskonalenia pracy szkoły, (art.41 ust.1 pkt. 6 ustawy o systemie oświaty po nowelizacji),
 2. h) opiniuje zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu prze co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

W § 19 pkt 7, podpunkt 7.1 b otrzymuje brzmienie:

 1. b) tygodniowe poinformowanie o zamiarze badania kompetencji.

W § 34 pkt. j otrzymuje brzmienie:

 1. j) przebywać na terenie szkoły, do czasu zakończenia zaplanowanych zajęć lekcyjnych i przebywać podczas przerw na boisku szkolnym, jeżeli pozwala na to pogoda.

W § 43 pkt. 1 dodaje się podpunkt a w brzmieniu:

 • uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne, roczne, końcowe.

W § 43 pkt. 2 dodaje  się podpunkt  f w brzmieniu:

 1. f) udzielanie uczniowi pomocy w nauce przez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

W § 43 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

 1. Rodzice informowani są postępach i osiągnięciach ucznia na bieżąco poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym Librus, podczas zebrań i konsultacji.

W § 44 pkt.1 dodaje się podpunkty a, b, c , d  w brzmieniu:

 • W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność  ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • Uczeń posiadający opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych. Podstawą do zwolnienia jest opinia lekarza wskazująca jakich ćwiczeń fizycznych ( czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres . W tym przypadku uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
 • Na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres wskazany w opinii oraz wniosku rodzica, zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły.
 • Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza.

W § 44 pkt.2 dodaje się  podpunkty a, b, c, d ,e, które otrzymują brzmienie:

 • Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.
 • Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły.
 • Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).
 • Rodzice ( prawni opiekunowie) na swój wniosek złożony w dzienniku elektronicznym lub w formie papierowej mogą otrzymać kopię prac pisemnych.
 • Udostępniania prac dokonuje nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub dyrektor szkoły.

W § 44 pkt. 3  trzecie zdanie otrzymuje brzmienie:

Terminy sprawdzianów i prac klasowych muszą być uczniom podane z tygodniowym wyprzedzeniem.

W § 44 pkt. 3 na końcu dodaje się zdanie:

Poprawa sprawdzianów i prac klasowych następuje w terminie 1 tygodnia po otrzymaniu przez ucznia poprawionych i ocenionych  prac.

W § 44 pkt. 4  ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu lub pracy klasowej w formie i w czasie ustalonym przez nauczyciela.

W § 44 pkt. 4  uchyla się podpunkt b

 • 44 pkt. Pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zgodnie z przepisami wydanymi na podst. art. 22 ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną, najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 • 44 pkt. 16 otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się jednolite kryteria procentowej oceny prac pisemnych:

– poniżej 30%                 niedostateczny

– od 30%  do 49%         dopuszczający

– od 50%  do 69%         dostateczny

– od 70%  do 87%         dobry

– od 88%   do 99%         bardzo dobry

– 100%                           celujący

 1. a) W szkole obowiązują wagi przypisane do ocen:
Waga 6 Konkursy, olimpiady, zawody, testy diagnozujące, testy kompetencji
Waga 5 Prace klasowe, testy, sprawdziany
Waga 4 Kartkówki, odpowiedzi ustne, prezentacje
Waga 3 Zadania dodatkowe, projekty, referaty, prace długoterminowe
Waga 2 Aktywność na lekcji, zadania domowe dłuższej odpowiedzi
Waga 1 Zadania domowe krótkiej odpowiedzi, ocena za zeszyt i zeszyt ćwiczeń

Wagi pozostałych ocen określa nauczyciel dla swojego przedmiotu.

Średnia ważona – wystawianie ocen semestralnych i rocznych:

średnia ważona ocena
W <1,8 niedostateczny
1,8 ≤ W ≤ 2,85 dopuszczający
2,86 ≤ W ≤ 3,85 dostateczny
3,86 ≤ W ≤ 4,85 dobry
4,86 ≤ W ≤ 5,29 bardzo dobry
W ≥ 5,3 celujący

Proponowana ocena z przedmiotu ustalona przez nauczyciela może odbiegać od średniej ważonej, gdyż uczeń ma jeszcze możliwość zdobywania ocen.

W całym tekście Statutu zwrot „Rada Nauczycieli” otrzymuje brzmienie „Rada Pedagogiczna”.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm. ) – rozdział 3a i 3b

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych ( Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 )

Zmiany w Statucie Społecznego Gimnazjum w Jarocinie pozytywnie zaopiniowane na Radzie Pedagogicznej dn. 29 września 2016 r. przyjęte Uchwałą Zarządu JSE.

W § 18 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

           Rada Rodziców

W § 19 dodaje się pkt. 8 , który otrzymuje brzmienie:

 1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 8.1  Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin i roczny plan pracy zgodny    ze statutem Gimnazjum zatwierdzonym przez ogół rodziców.

 8.2  Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które wybiera spośród siebie

 1. a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
 2. b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 8.3 Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 1. a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań gimnazjum,
 2. b) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej gimnazjum,
 3. c) wydawanie środków finansowych z własną wolą.